Француз батырлық эпосы

Главная » Рефераттар » Француз батырлық эпосы

Ежелгі француз поэзиясының көне үлгілері еңбек, жауынгерлік жорық, діни әдет-ғұрыптар мен неке мәселелеріне арналған өлеңдер негізінде туды. Халық тұрмысындағы жеке оқиғаларды баяндайтын мұндай өлеңдерден ірі эпикалық дастандар пайда болды.
Эпикалық поэзияның бас кейіпкерлері ержүрек, өжет, жомарт, қорғансыздарға қамқоршы, Отаны үшін жанын қиюға дайын қаһарман адамдар ретінде суреттелген.
Ауыз әдебиеті дәстүрлерін дамыта отырып, оларды үрпақтан үрпаққа жеткізу жолында үлкен қызмет атқар-ған халық жыршылары қызықшылар мен жыршылар болып екіге бөлінген.
Халық жыршыларының сатиралық және реалистік рухтағы туындылары феодалдық заңдар мен дінге мүлдем қайшы еді. Сондықтан шіркеу эпикалық поэзияға әрқа-шан дүшпандық көзқараста болып, оның мазмүнынан ха-лықшыл сарындарды алып тастауға үмтылып келді. Ба-тырлық эпостың идеясында, мазмүнында кейбір өзгеріс-тер болды. Оларға орта ғасырларда үстемдік жүргізген фе-одалдық-шіркеу саясатының комегімен христиан дінінің танымдары енгізілді.
Феодализм дөуіріндегі француз халық әдебиетінде эпикалық шығармалар кең тараған еді. Француз батыр-лық эпосы Шансон да Жест (оқиғалар туралы өлеңдер) деп аталған поэмалар негізінде туды. Бүл жырлар маз-мүны жағынан үш циклге бөлінді: Бірінші — каролингтер цикліндегі жырларда мемле-кеттің сыртқы және ішкі дүшпандарына қарсы күрес-кен король образы сомдалады.
Екінші — Гильом д’Оранж туралы поэмалар топтама-сындағы жырларда отаншыл, бірақ мемлекеттің бірлігін саңтауда әлсіздік танытып отырған монархңа (король-ге) жәрдем беруге дайын, қабілетті вассал-қаһарман об-разы бейнеленген.
Доона да Майанс есімімен аталатын үшінші топтама-да (« Рауль де Камбре », « Лотарингтер » атты поэмаларда) өзара ңырғын соғыстар жүргізуші, корольге қарсы фео-далдар суреттеліп, олардың мүндай әрекеттері қатты сынға алынды.
Каролингтер топтамасындағы жырларда, яғни ждл-пы француз батырлық эпосында «Роланд туралы жыр» маңызды орынды алады.
«Роланд туралы жыр». Жырдыц туу тарихы
Халық ауыз әдебиетінің ғажайып үлгісі ретінде та-нылған «Роланд туралы жыр» 4002 жолдан түрады. Поэ-маның алғашңы нүсңасы Оксфорд мәтіні болып санала-ды. Ол Англияда 1170 жылдар шамасында жазып алын-ған. Поэманың өзі XI ғасырдың соңы XII ғасырдың ба-сында туып, ғасырлар дамуында ауыздан ауызға көшіп, соңғы дәуірлерде көркемдік жаңтан біраз сүрыпталып, ықшам ңалыпқа келтірілген.
Жырда франктер королі Карлдің мавр-сарациндық-тармен шайңасы, дүшпандар қолынан ңаза тапңан Ро-ланд батырдың кегін ңайтаруы баяндалады. Поэманың негізгі мазмүны тарихи оқиғалармен тығыз байланыс-ты. Бағдат халифасын ңолдаушылар Карлге өтініш жа-сап, Испанияда тәуелсіз мүсылман мемлекетін орнат-қан Абдурахманға қарсы күресте, одан көмек сүрайды.
Испания маврларының арасындағы жанжалға аралас-қан Карл 778 жылы Пиреней асуынан өтіп, көп жерлерді жаулап алады. Сарагос қаласын бірнеше күн ңоршауға

ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.