Әлеуметтану сабағынан емтихан сұрақтары

Главная » Рефераттар » Әлеуметтану сабағынан емтихан сұрақтары
 1. Әлеуметтанудың объекті мен пәні туралы қазіргі түсініктер. Әлеуметтанудың қазіргі әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар жүйесіндегі орны.
 2. Әлеуметтану ғылымының құрылымын құрудың негізгі тұрғылары.
 3. Әлеуметтану ғылымының ерекшеліктері. Әлеуметтану білімінің деңгейлері және типтері. Пәндік және әдіснамалық білім.
 4. Теориялық және эмпирикалық білім. Тұғырнамалық және қолданбалы ғылым.
 5. Әлеуметтану білімінің негізгі құрылымдық элементтері: әлеуметтанудың әлеуметтік-мәдени және философиялық-әдіснамалық негіздері; жалпы әлеуметтану теориясы.
 6. Әлеуметтану ғылымының тарихы, мектеғптері және бағыттары; салалық әлеуметтанулық пәндер; зерттеу әдістері мен процедуралары.
 7. Әлеуметтану ғылымының негізгі қызметтері (танымдық, дүниеге көзқарастық, болжамдық, практикалық (колданбалы), тәрбиелік және т.б.).
 8. Әлеуметтанушының кәсіби кодексі. Әлеуметтанушының кәсіби іс-әрекетінің құқықтық және адамгершіліктік аспектілері.
 9. Әлеуметтанудың дербес ғылым ретінде қалыптасуы. XIX – XX ғ.ғ. басындағы негізгі әлеуметтану мектептері. XX ғ. әлеуметтану дамуының басты бағыттары.  Қазіргі әлеуметтану теориясындағы ізденістердің негізгі бағыттары.
 10. XX ғ. әлеуметтану дамуының басты бағыттары. Қазіргі әлеуметтану теориясындағы ізденістердің негізгі бағыттары.
 11. Адам биоәлеуметтік (биоәлеуметтік-мәдени) тіршілік иесі. Адам және тұлға. Әлеуметтанулық тұрғының тұлғаны зерттеудегі философиялық, психологиялық, антропологиялық тұрғылармен салыстырмалы ерекшеліктері.
 12. Жеке адам және жекешілдік. Жеке адамның әлеуметтенуі: мәні, формалары және кезеңдері.
 13. Тұлға – әлеуметтік өзарақатынастар мен өзгерістердің белсенді субъектілері.
 14. Тұлғаның әлеуметтік типологиясы. Тұлғаның рөльдік және диспозициялық тұжырымдамасы.
 15. Мәдениетті әлеуметтік тұрғыдан түсіну. Мәдениеттің құрылымы (морфология) және компоненттері. Мәдени іс-әрекет және оның құрылымдық элементтері.
 16. Әлеуметтік-мәдени құбылыстардың материалдық нұсқалары. Рухани құндылықтар мәдениеттің жалпы маңызы бар рәміздері ретінде. Мәдениеттің нормативтік сипаты.
 17. Әлеуметтік-мәдени құбылыстардағы мағыналар, құндылықтар және нормалар. Мәдениеттің көптүрлілігі, бұхаралық және маманданған мәдениет, субмәдениеттер.
 18. Қазіргі әлемдегі әлеуметтік-мәдени үдерістердің жаһандануы.
 19. Социеталдық жүйе: ұғымы және құрылымы. Адамның әлеуметтік өмірі және оның табиғи және биологиялық алғышарттары.
 20. Қоғамның белгілері. Қауым және қоғам. Әлемдік қауымдастық.
 21. Әлеумет ұғымы. Әлеуметтік жүйе, оның құрылымы және элементтері.
 22. Әлеумет және мәдениет. Әлеуметтік жүйелердің экономикалық, саяси және т.б. жүйелермен арақатынасы. Әлеуметттік қауымдастықтар, олардың түрлері және құрылымы.
 23. Әлеуметтік топтар. Әлеуметтік топтардың негізгі сипаттамалары. Топтық сананың мінез-құлықтың және топтық іс-әрекеттің ерекшеліктері. Әлеуметтік топтардың типологиясы. Кіші әлеуметтік топтардың ерекшеліктері.
 24. Әлеуметтік таптар. Таптардың негізгі белгілері.  Индустриалдыққа дейінгі , индустриалдық және индустриалықтан кейінгі таптық құрлым.
 25. Ұлттар (этностар) және ұлттық (этникалық) қауымдастықтар. Ұлттық өзіндік сана. Ұлттық мүдделер және ұлшылдық.
 26. Қоғамның әлеуметтік жіктелуі және әлеуметтік теңсіздік. Әлеуметтік жіктелудің объективті және субъективті көрсеткіштері. Қазақстан қоғамындағы әлеуметтік стратификацияның ерекшеліктері: тарихы және қазіргі жағдайы.
 27. Әлеуметтік жік ұғымы (страттар). Әлеуметтік стратификация және оның өлшемдері.
 28. Әлеуметтік статустар мен рөлдер. Орта тап мәселелері. Қоғамның элитасы: құрылымы және қызметтері.
 29. Қазақстан қоғамындағы әлеуметтік стратификацияның ерекшеліктері: тарихы және қазіргі жағдайы.
 30. Әлеуметтік институт ұғымы, оның құрамы. Әлеуметтік институт қоғамның әлеуметтік құрылымының компоненті ретінде.
 31. Әлеуметтік институттардың: отбасының, мемлекеттің, экономиканың, білімнің, ғылымның, діннің және т.б. негізгі сипаттамалары.
 32. Әлеуметтік институттардың қызметтері, айқын және латенттік қызметтер мен дисфункциялар. Қазіргі қазақстан қоғамындағы әлеуметтік институттардың дағдарысы.
 33. Әлеуметтік ұйымдар жүйе ретінде. Әлеуметтік ұйымдардың негізгі сипаттамалары. Олардың типологиясы. Ұйымдық иерархия. Өзін-өзі ұйымдастыру және өзін-өзі басқару. Формальді және бейформальді ұйымдар. Бюрократия. Әлеуметтік ұйымдарды басқару. Адам факторының рөлі.
 34. Өзін-өзі ұйымдастыру және өзін-өзі басқару. Формальді және бейформальді ұйымдар. Бюрократия. Әлеуметтік ұйымдарды басқару. Адам факторының рөлі.
 35. Әлеуметтік әрекет ұғымы, оның құрылымы. Әлеуметтік әрекет әлеуметтік іс-әрекеттің бірлігі ретінде. Әлеуметтік әрекеттерді типологиялау (М. Вебер бойынша).
 36. Т. Парсонс әлеуметтануындағы әлеуметтік әрекет тұжырымдамасы. «Адам әрекетінің жалпы жүйесі» ұғымы.
 37. Әлеуметтік өзара қатынастар әлеуметтік субъектілер қатынастарының типі ретінде.  Тұлғаның мінез-құлқы  және  әлеуметтік топтар. Әлеуметтік мінез-құлықтың типтері және түрлері.
 38. Қоғамның қызметіндегі коммуникацияның орны мен рөлі. Коммуникацияларың түрлері. Әртүрлі қауымдастықтардағы, институттардағы, ұйымдардағы коммуникациялардың ерекшеліктері.
 39. Коммуникациялардың негізгі элементтері. Коммуникациялық торлар. Коммуникациялық құралдар. Бұхаралық коммуникация және әлеуметтік таптауырындар.
 40. Қоғамның ақпараттық жүйесі, оның негізгі тарихи кезеңдері.
 41. Әлеуметтік ауысудың мәні. Әлеуметтік ауысудың түрлері. Ауысудың жазық және тік ауысудың ерекшеліктері.
 42. Әлеуметтік шиеленістер. Әлеуметтік шиеленістер ұғымы және оның құрамы. Шиеленістер типологиясы және себептері. Шиеленістің даму сатылары.
 43. Әлеуметтік шиеленістерді шешу тәсілдері. Қазіргі қазақстан қоғамының шиеленістігі.
 44. Қоғамдық пікір әлеуметтік құбылыс ретінде. Қоғамдық пікірдің объекті мен субъекті. Қоғамдық пікір және қоғамдық көңіл-күй.
 45. Қоғамдық пікірді қалыптастыру және оның қызметінің ерекшеліктері. Бұхаралық ақпарат құралдарының осы үдерістердегі рөлі. Қоғамдық пікір қоғамның саяси өмірінің және әртүрлі деңгейдегі шешім қабылдау факторы ретінде.
 46. Әлеуметтік өзгерістер: ұғымы және формалары. Әлеуметтік өзгерістердің деңгейі, бастаулары, субъектілері бойынша типологиясы. Эволюциялық және революциялық өзгерістер. Циклдық әлеуметтік өзгерістердің ерекшеліктері.
 47. Әлеуметтік өзгерістердің мәдени, экономикалық, технологиялық және т.б.-лармен арақатынасы.
 48. Әлеуметтік өзгерістерді басқару. Әлеуметтік өзгерістер және әлеметтік инженерия. Әлеуметтік технологиялар. Инновациялар (жаңашылдық) және инновациялық үдеріс. Жаңғырту.
 49. Әлеуметтік даму ұғымы. Әлеуметтік даму және әлеуметтік өзгерістер. Әлеуметтік дамудың бастаулары және субъектілері. Әлеуметтік дамудық бейсызықсыз сипаты. Бифуркация ұғымы.
 50. Әлеуметтік дамуды басқару. Әлеуметтік болжау. Әлеуметтік жобалау. Әлеуметтік жоспарлау.
 51. Әлеуметтік даму және әлеуметтік прогресс. Әлеуметтік тұрақтылық ұғымы. Әлеуметтік жүйелердің тұрақтылығы және қоғамның с тұрақтылығы. Әлеуметтік тұрақтылықтың факторлары. Әлеуметтік тепе-теңдік ұғымы.
 52. Әлеуметтік-құрылымдық және әлеуметтік-мәдени тұрғыларды қазіргі қазақстан қоғамының дамуын талдауда пайдалану. Тұрақтылық және тұрақсыздық факторлары.
 53. Ғылымдағы әдіснама ұғымы. Әдіснамалық білімнің деңгейлері: философиялық, жалпы ғылыми, жеке ғылыми. Әлеуметтанулық теорияның әдіснамалық қызметтері. Әлеуметтанулық зерттеулер әлеуметтану ғылымының тіршілік ету формасы және даму тәсілі.
 54. Әлеуметтанулық зерттеулердің әдіснамалық тұғырлары. Әдіснама және парадигма.
 55. Әлеуметтанулық зерттеулердің типтері: фундаментальді және қолданбалы, теоретиялық және эмпирикалық.
 56. Әлеуметтанулық зерттеулердің нәтижелерін практикалық пайдалану. Әлеуметтану саласындағы ғылыми шығармашылықтың құқықтық, адамгершілік аспектілері.
 57. Зерттеу бағдарламасы және кезеңдері. Проблемалық әлеуметтік жағдай және ғылыми проблема. Зерттеу объекті және пәні.
 58. Болжамдарды ұсыну және тексеру. Таңдау зерттеу процедурасы ретінде. Таңдаудың типтері және таңдау әдістерінің ережелері. Алынған мағлұматтарды өңдеу, талдау және жалпылау.
 59. Әдістері топтау. Эмпириклық мағлұматтарды жинау, талдау және интерпретациялау. Әдістерді таңдау және оларды негіздеу ережелері.
 60. Бар мағлұматтарды бірінші және екінші рет талдау. Контент-талдау. Бақылау ақпарат жинақтау әдісі ретінде және оның түрлері. Жалпы сауал әдісі.
 61. Таңдау, таңдаудың түрлері, құрастыру ережелері. Таңдау жиынтығы және генеральді жиынтық.
 62. Интервью и сауалнама жүргізу. Интервью жүргізетін адамдарды дайындау ережесі. Сұрақтарды құрастыру ережелері.
 63. Әлеуметтанулық эксперимент және оның түрлері. Фокус-группалар және оны өткізу әдістемелері. Әлеуметтанудағы болжаулар. Болжаулардың түрлері мен әдістері.

Әлеуметтік жұмыстың тарихы мен теориясы

 1. Әлеуметтік гуманитарлық білімдегі теорияның ерекшеліктері.
 2. Әлеуметтік жұмыстың мақсаты мен міндеттері.
 3. Тұлғаның табиғи құқығы және қоғамдық келісім теориясы
 4. Т.Гоббс, Ж-Ж Руссо, Монтескье, Джефферсона, Л.фон Штайна ұстанымдарындағы мемлекет әлеуметтік әділеттіліктің кепілдігі ретінде.
 5. Әлеуметтiк стратификация және әлеуметтiк жұмыстың әртүрлi үлгiлерiндегі теңдік/теңсіздік мәселелері
 6. Әлеуметтiк жұмыстың моделдері мен оларды құрастыру өлшемдері.
 7. Модельдердің вариативтілігі,құрлымдық және жеке әлеуметтік жұмыс.
 8. Әлеуметтік қамтамасыз етудің қалдықты моделі.
 9. Кедейлер мен кедейшілікке қатысты «либералды» ерекшелікте, стигматизация мәселесі
 10. Мұқтаждарды резидуальдық әлеуметтік қолдау.
 11. АҚШ-тағы волонтер қозғалысы мен коммунада жұмыс iстеу, әлеуметтiк қатысу.
 12. Әлеуметтік теңдік, жұмыспен толық қамтамасыз ету, кірістерді теңдестіру, әлеуметтік қызметтердің қол жетімділігі және әлсіз топтарды нормалау тұжырымдамасы әлеуметтік қамсыздандыру жүйесі институтының мақсаты.
 13. Бисмарк реформасы мен әлеуметтiк сақтандыру жүйесін құру
 14. З.Фрейд, Э.Фромм, В.Франкл, Э.Берн зерттеулерінің негізіндегі әлеуметтiк жұмыстың психологиялық үлгiлерi
 15. Қазіргі әлеуметтік жұмыстағы неокорпоративизм және либерализациялау

ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.