Адам жөнiндегi басқа ғылымдардағыдай педагогика үшiн де ең басты мəселе — жеке адамның дамуы жəне сол дамудың көзi мен ықпал күштерi. Идеалистiк жəне материалистiк ағымдар бұл туралы əртүрлi тұжырымдар пайымдауда. Ғылымда ежелден бiр-бiрiне қарамақарсы келе жатқан теориялық пiкiрлердiң дұрыс-бұрыстығына баға берудi оқырманның өзiне қалдырып, оларға тек қана объектив сипаттама берудi өз мiндетiмiз деп есептеймiз. Идеализм ..

Read more

Педагогиканың əдiснамалық негiздерi. Оның басқа ғылымдармен байланысы жəне зерттеу əдiстерi.  1. Педагогикалық теориялардың əдiснамалық негiздерi. Педагогикалық теория дамуының ежелден-ақ маңызды факторы оның ғылымдық өрiстеуiне арқау болған əдiснамалық шарттар. Ғылым əдiснамасы бұл — табиғат пен қоғам құбылыстарын зерттеуге негiз болған, əрi сол құбылыстардың теориялық түсiндiрмесiне шешiмдi ықпал етушi философиялық бастау идеялар жиынтығы. Ұзақ уақыт философияның бiр бөлiгi ..

Read more

1.1 Педагогиканың ғылымдық мəнi. Оның ерекше бiлiм саласына бөлiнуi жəне зерттеу аймағы. 1. Тəрбие қажеттiлiгi мен педагогикалық теория дамуының əлеуметтiк-экономикалық факторлары. Əр саладағы ғылымды меңгеру, əдетте, сол ғылымның пайда болуы мен дамуы, оның зерттейтiн проблемаларын анықтап, түсiнуден басталады. Шыныныда да, əр ғылым саласы өз тарихына, зерттелуi тиiс жəне сол ғылымның теориялық негiзiн түсiнуге жəрдемдесетiн табиғи немесе қоғамдық құбылыстардың ..

Read more

Қазақ халқының өмірінде сақталып келген көптеген салтдәст үрлер — қазақ отбасы мен некесінің б үкіл д үние ж үзі халықтарының отбасы тарихына тән көне кезеңдерді басынан өткізгендігін дәлелдейді. Осы жағдайларды ескере отырып, біз бұл еңбекте қазақи отбасы мен неке формаларын, әрт үрлі отбасылық, некелік қарым-қатынастарды жан-жақты сипаттаймыз. Қазақстанның ұшы-қиыры жоқ байтақ жерінде мекендеген қазақ халқының ..

Read more

Адамзат отбасы-неке қарым-қатынасына ежелден-ақ назар аударып келеді. Өткен заманның ойшылдары өз дәуірінің мүмкіндігіне қарай отбасын зерттеуге ұмтылды. Олар отбасының пайда болу, даму үрдісін т үсіндіруге; қызметін, даму заңдылықтарын, қоғамдағы орны мен өрістеуін анықтауға тырысты. Ежелгі грек философы Платон патриархалдық отбасын (яғни, барлық қарым-қатынастың өзегі — ата-ана және оларға толық бағынатын балалары бар отбасын) алғашқы және ..

Read more

Жалпыға мәлім, қандай білімге қаражат көбірек жаратылса, сол білімге байланысты кәсіптердің мәртебесі жоғары және орнықты болса, соғұрлым ғылымдағы, мәдениеттегі және экономикадағы жағдай тиімді болады. Қазіргі уақытта қазақстандық білім беру ж үйесі терең сипат алған дағдарысты бастан кешіріп отыр. Солай болғандықтан, әлеуметтік институтта уақытылы және әрдайым мәдени құндылықтарды сақтау және тапсырыс жөніндегі өзінің міндеттерін тиімді орындаудың, ..

Read more

Категория «отношения», представляя собой своеобразный феномен, является предметом исследования многих отраслей научного знания, в том числе и психологии. Однако в поисках инвариантов этого понятия мы пришли к выводу, что в современной социальной психологии относительно определения его основных детерминант до сих пор нет четкого и общепринятого понимания. Сегодня здесь выделяются две основные точки зрения на сущность ..

Read more