Тəрбие принциптерiнiң ерекшелiктерi. Тəрбие процесiнiң принциптерi (тəрбие принцип-терi) – бұл тəрбие процесiнiң мазмұнына, əдiстерiне оны ұйымдастыруға қойылатын негiзгi талаптарды анықтайтын бастау ережелерi. Олар тəрбие процесiнiң өзiндiк ерекше-лiгiн танытады. Педагогикалық процестiң жалпы прин-циптерiнен нақты тəрбие принциптерiнiң өзгешелiгi – тəрбие мiндеттерiн шешудегi педагогтар ұсынатын ортақ ережелер екендiгiнде жатыр. Осы принциптерге қойылатын талаптарды сипаттайық. 1. Мiндеттiлiк. Тəрбие принциптерi — ..

Читать далее

«Тəрбие процесi’»ұғымының анықтамасы. Тəрбие процесi (ТП) – бұл сыртқы мақсат бағдарлы ықпал мен тұлғаның өзiн-өзi тəрбиелеуiн кiрiстiре жүргiзiлетiн тұлға қалыптастыру, дамыту процесi. ТП – бұл өзара байланыстағы ұдайы дамып отыратын тəрбиелеу жүйесiнiң тiзбегi, мұндағы əрбiр тiзбек алдыңғы нəтижелер есебiнен құралады. Бұл түсiнiк бойынша тəрбие процесi өзiндiк даму жүйесi ретiнде қарастырылады жəне оның бiрлiгi болып дамушы тəрбиелеу ..

Читать далее

Мақсат категориясына қарама-қарсы категория – арман. Екеуiнiң бiр-бiрiне ортақ ұқсастығы олардың санада туындап, əрi жасайтын идеялық бейне болуында. Ал айырмашылығы – осы бейнеге субъект қатынасының əртүрлiлiгi. Арман — елестiң немесе қиялдың субъектiге берер бiршама қанағаттану сезiмi. Арман адамды шындық болмыстан алшақтатады. Мақсат — бұл да бейне, бiрақ онан келетiн қанағаттану тек iшкi қабылдаудан емес, сол ..

Читать далее

Педагогтiң кəсiби қызметi адамның барша iс-əрекетiндегiдей мақсат қоюдан басталады. Педагогтiң балалармен жүргiзiп жатқан iсiнде мақсат болмаса, ол iстi кəсiпқой маманның жұмысы деп бағалауға болмайды, оны əншейiн бiр əрекет, тəрбиелiк процеспен ешбiр байланысы жоқ, жəй белсендiлiк деп түсiну керек. Мақсатты сезiну əрқандай iс-əрекетке қуат бередi. Ұлы да шапағатты мақсат адамның бар шығармашылық күшiне қанат берiп, оны ..

Читать далее

Педагогикалық қызмет ретiнде тəрбиенiң мəнi жəне оның жалпы заңдылықтары мен принциптерi.  1. Тəрбие — арнайы ұйымдастырылған жəне саналы жүргiзiлетiн педагогикалық қызмет. Тəрбие түсiнiгi мағыналық жағынан кең ауқымды категория. Мысалы, жоғарыда тəрбиенi өсiп келе жатқан əулеттi тұрмысқа дайындау деп анықтағанбыз. Ал, бұл дайындықты арнайы ұйымдастырылған тəрбие қызметiнiң барысында iске асыруға болады, сонымен бiрге ол балалардың күнделiктi үлкендермен араласа жүрiп, ..

Читать далее

Адам жөнiндегi басқа ғылымдардағыдай педагогика үшiн де ең басты мəселе — жеке адамның дамуы жəне сол дамудың көзi мен ықпал күштерi. Идеалистiк жəне материалистiк ағымдар бұл туралы əртүрлi тұжырымдар пайымдауда. Ғылымда ежелден бiр-бiрiне қарамақарсы келе жатқан теориялық пiкiрлердiң дұрыс-бұрыстығына баға берудi оқырманның өзiне қалдырып, оларға тек қана объектив сипаттама берудi өз мiндетiмiз деп есептеймiз. Идеализм ..

Читать далее

Педагогиканың əдiснамалық негiздерi. Оның басқа ғылымдармен байланысы жəне зерттеу əдiстерi.  1. Педагогикалық теориялардың əдiснамалық негiздерi. Педагогикалық теория дамуының ежелден-ақ маңызды факторы оның ғылымдық өрiстеуiне арқау болған əдiснамалық шарттар. Ғылым əдiснамасы бұл — табиғат пен қоғам құбылыстарын зерттеуге негiз болған, əрi сол құбылыстардың теориялық түсiндiрмесiне шешiмдi ықпал етушi философиялық бастау идеялар жиынтығы. Ұзақ уақыт философияның бiр бөлiгi ..

Читать далее