Педагогика пәнінен тест жұмыстары

Главная » Рефераттар » Педагогика пәнінен тест жұмыстары

Педагогика

1 вариант

 

.

1.Қоғамның кейінгі ұрпақтарда өзін қайта көрсету мен әлеуметтік тәжірибені меңгеруге байланысты атқаратын негізгі қызметтерінің бірі – бұл:

А) Әлеуметтендіру.

В) Оқыту.

С) Өзін қайта көрсетуде атқаратын қызметі.

D) Даму.

Е) Білім беру.

F) Тәрбие.

G) Қалыптастыру.

H) Әлеуметтік тәжірибені меңгеруі.

 

Нақтылы ақиқаттың мәнін құрайтын негізі – бұл:

А) Пән.

В) Оқу курстары.

С) Болжау.

D) Педагогика пәні.

Е) Мақсат.

F) Нысана.

G) Ақиқат мәнін құрайтын негіз.

H) Міндет.

 

Қандай да болмасын жүйе (биологиялық, техникалық, әлеуметтік) жағдайының өзгеруі – бұл:

А) Даму.

В) Қозғалыс.

С) Түрлендіру.

D) Түзету.

Е) Жағдайдың өзгеруі.

F) Процесс.

G) Қалыптастыру.

H) Өңдеу.

 

4.«Педагогика адам дамуы мен қалыптасуының мән-мағынасын зерттей отырып, арнайы ұйымдастырылған үрдіс сипатындағы тәрбиенің теориясы мен әдістерін айқындайды» деген анықтама ұсынған педагогтарды атаңыз:

А) Хмель Н.Д., Бейсенбаева А.А., Хайруллин Г.Т.

В) Қоянбаев Ж.Б.

С) Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н.

D) Бабаев С.

Е) Крившенко Л.П., Вайдорф-Сысоева М.Е.

F) Құдиярова А.

G) Әбиев Ж, Қоянбаев Ж.Б

H) Әбиев Ж.

 

5.Зерттеу процесі, таным әдісі туралы ілім – бұл:

А) Әдіснама.

В) Диалектикалық материализм.

С) Таным әдісі.

D) Гносеология.

Е) Бихевиоризм.

F) Экзистенциализм.

G) Зерттеу процесі.

H) Материалаизм

 

6.Біреуді немесе бір нәрсені бақылау кезінде қолданылатын бақылау – бұл … бақылау.

А) Дискретті

В) Тікелей.

С) Бір нәрсені бақылау.

D) Жанама.

Е) Біреуді бақылау.

F) Шағын мамандырылған.

G) Жасырын.

H) Монографиялық.

 

7.Арнайы іріктелген танымдық сұрақтардың көмегімен жалпылама мәлімет алу әдісі – бұл:

А) Сұрақ

В) Сұрақ-жауап.

С) Ранжирлеу.

D) Мәлімет алу.

Е) Ұқсастыру.

F) Тестілеу.

G) Сауалнама жүргізу.

H) Әңгіме.

 

8.Әңгімелесушілер арасында бейресми және еркін қатынастар орын алатын ұйымдастырылуы мен мазмұны жағынан еркін диалог – бұл:

А) Сұхбат.

В) Сұрақ-жауап әдістері.

С) Сауалнама жүргізу.

D) Тестілеу.

Е) Бейресми қатынас.

F) Әңгіме.

G) Ранжирлеу.

H) Еркін қатынас.

 

9.Бір затты немесе құбылысты зерттеп, талдау үшін зерттеушіге қажетті бір қасиетін немесе  сапасын бөліп алу процесі – бұл абстракциялау (дерексіздендіру) зерттеу әдісінің түрі – бұл:

А) Синтездеу.

В) Жекелеу.

С)  Бөліп алу.

D) Модельдеу.

Е) Болжау.

F) Ұқсастыру.

G) Талдап қорыту.

H) Жекелеп бөлу.

 

10.Эмпирикалық деңгей әдістері: бақылау, педагогикалық эксперимент, әңгіме, сұхбат, …

А) Мұғалімнің инновациялық тәжірибесін зерттеу.

В) Ээксперимент.

С)  Ұқсастыру.

D) Модельдеу.

Е) Мектеп құжаттарын зерттеу.

F) Оқушының жұмысын зерттеу.

G) Талдап қорыту және жекелеп бөлу.

K)Талдау.

 

Нақты педагогикалық фактілер мен қалыпты жағдайларды анықтауға мүмкіндік беретін табиғи эксперименттің түрі – бұл …эксперимент.

А) Педагогикалық.

В) Лабораториялық.

С) Зерттеу объектісінің қалыпты жағдайын анықтайтын.

D) Анықтаушы.

Е) Ұзақ мерзімді.

F) Қалыптастырушы.

G) Зерттеу объектісінің бастапқы күйін көрсететін.

H)Зерттеу объектісін қайта құруға бағытталады.

 

12.Теориялық тұрғыдан айқындау мен жүйелеу барысында жаңа педагогикалық құбылыстарды ажыратып, оның ақиқатын тексеруге мүмкіндік беретін табиғи эксперименттің түрі – бұл .. эксперимент.

А) Лабораториялық.

В) Зерттеу объектісін қайта құруға бағытталатын.

С) Зерттеу объектісінің бастапқы күйін белгілейді.

D) Қысқа мерзімді.

Е) Педагогикалық.

F) Қалыптастырушы.

G) Ұзақ мерзімді.

H) Жаңа зерттеу материалын танып білетін.

 

13.Әлеуметтік қатынастар мен саналы іс-әрекеттің субъектісі ретіндегі индивид – бұл:

А) Ересек адам.

В) Биологиялық тіршілік иесі.

С) Интегративті жүйе, ыдырамайтын тұтастық.

D) Бала.

Е) Жеке тұлға.

F) Адам.

G) Әлеуметтік қатынастар мен саналы іс-әрекеттің субъектісі.

H) Әлеуметтік мәні өзгеше

 

14.Жеке тұлғаның ең маңызды белгілері: саналылық, өзіне өмірлік қажеттілікті жасай алуы, жауапкершілік, бостандық, қадір-қасиет, …

А) Даралық.

В) Айырмашылық.

С) Қабілеттілік.

D) Қажеттілік.

Е) Мінез-құлық.

F) Ешкімне ұқсамайтын, өзіне тән ерекшелігі бар.

G) Темперамент.

H) Бір адамның басқа бір адамнан, бір тұлғаның басқа бір тұлғадан айырмашылығы.

 

Даму – бұл:

А) Үдеріс.

В) Жеке тұлға дамуының нәтижесі және оның пайда болуы.

С) Үрдіс.

D) Сатылай эволюциялық ауысумен жүзеге асатын жоғары сапалы күйге қарай өрлеу процесі.

Е) Қасиеттері мен сапасындағы сандық өзгерістер процесі.

F) Жеке тұлғаның бір қалыпты қасиеттерге және сапаларға  ие болуы.

G) Төменнен жоғарыға, қарапайымнан күрделіге қарай қозғалыс.

H) Қалыптасу.

 

Қалыптасу – бұл:

А) Бір нәрсеге тұрақтылық пен тұтастық беру.

В) Даму.

С)  Жеке тұлғаның  бір қалыпты қасиеттерге  және сапаларға  ие болуы.

D) Даралық.

Е) Мінез-құлық.

F) Бір нәрсеге пішін (форма)беру.

G) Жеке тұлғаның бір қалыпты қасиеттерге және сапаларға ие болуы.

H) Төменнен жоғарыға, қарапайымнан күрделіге қарай қозғалыс.

 

Адамға талап қоюшылық, мінез-құлық үлгісін беру, санаға әсер ету, тұрақты көзқараста болу, даму жағдайын қамтамасыз ету – бұл …орта компоненттерінің қызметі.

А) Табиғи және географиялық.

В) Қоғамдық өмірдің материалдық жағдайлары.

С)  Адамның табиғи қасиеттерінің ескерілуі

D) Биологиялық нышандар мен қасиеттердің дамуы.

Е) Мега, мезоорта.

F) Әлеуметтік.

G) Микроорта.

H) Қоғамдық қатынастар жүйесі және әлеуметтік жүйе сипаты.

 

18.Американдық психолог және педагог Э.Торндайк (1874-1949ж.ж.) қалаған бағытты көрсетіңіз:

А) Бихевиоризм.

В) Жеке тұлға дамуының биологиялық бастауларын жақтайды.

С)  Жеке тұлғаның барлық қасиеттерін тек тұқымқуалаушылық ғана анықтайды.

D) Экзистенциализм.

Е) Ізгілікті педагогика.

F) Преформизм.

G) Адамның ұрығында болашақ жеке тұлғаның барлық қасиеттері бар.

H)Джон Дьюи негізін салған бағыт.

 

19.«Адамның ұрығында болашақ жеке тұлғаның барлық қсиеттері бар, ол даму олардың тек сандық жағынан артуын ғана білдіреді» деген ұстанымдағы XVI ғасырда пайда болған ағымды  көрсетіңіз.

А) Преформизм.

В) Неопозитивизм.

С) Позитивизм.

D) Адамды ұрпақтан ұрпаққа сол қалпында берілуін толығымен анықтайды.

Е) Жеке тұлғаның қасиеттері мен келешегін  анықтайтын«Гендердің жинағы емесе батареясы»

F) Жеке тұлға дамуының биологиялық бастауларын жақтайды.

G) Неотомизм.

H) Жеке тұлғаның барлық қасиеттерін тек тұқымқуалаушылық ғана анықтайды.

 

20.«Баланың жаны дүниеге келген сәтінде таза тақтаға ұқсас болып келеді және тек оның өмір жағдайлары мен тәрбие ғана жеке тұлғаның белгілі бір қасиеттерінің пайда болуына  себепші болады» деген ұстанымды  қолдаушы: ағылшын философы кім?

А) З.Фрейд.

В) Іс-әрекет, тәжірибе жеке тұлға қалыптасуының шешуші факторы деп сесптеуші.

С) Адам өмірінің жағдайлары жеке тұлға қалыптасуының шешуші факторы деп есептеуші.

D) Джон Локк.

Е) К.Гельвекий.

F) Э.Торндайк.

G) Джон Дьюи.

H) Тәрбие жеке тұлға қалыптасуының шешуші факторы деп есептеуші.

 

21.Жеке тұлғаның дамуы мен қалыптасуының негізгі объективті факторлары: тұқым қуалаушылық, тәрбие, …

А) Орта.

В) Жеке тұлғаның барлық қасиеттерін тек тұқымқуалаушылық ғана анықтайды.

С) Қоғамдық қатынастар жүйесі және олар анықтап отырған әлеуметтік жүйе сипаты.

D) Оқу.

Е) Білім беру.

F) Оқыту.

G) Биологиялық.

H) Қоғамдық өмірдің материалдық жағдайлары.

 

22.«Табиғат адамға дүниеге келген сәтінде білім игеруге мүмкіндік береді, бірақ ол тек тәрбие мен білім арқасында ғана дами алады» деген сөз жолдарының авторы кім?

А) Макаренко А.С.

В) «Ұлы дидактика» еңбегінің авторы.

С) Неміс ұстаздарына басшылық» еңбегінің авторы.

D) Песталоцци И.Г.

Е) Руссо Ж.Ж.

F) Алтынсарин Ы.

G) Коменский Я.А.

H) ««Дидактиканың алтын ережесі — көрнекілік» екенін анықтаған педагог.

 

23.Педагогикалық теория мен тәжірибеде «қиын», тіпті «тәрбиесі қиын» балалармен жұмыста тәрбиенің игілікті күшін дәлелдеген педагогты атаңыз:

А) Сухомлинский В.А.

В) Жұмабаев М.

С) «Ұжым – басқа ұжыммен органикалық байланыста болатын қоғамның бір бөлігі»деп тұжырымдаушы.

D) «Тұлға кемшілігі оның қоғамдағы қатынастарындағы кемшіліктерімен байланысты» деген педагог.

Е) Алтынсарин Ы.

F) Макаренко А.С.

G) Тәрбиелеу және дамыту іс-әрекеттерін ұсынушы педагог.

H) ) Крупская Н.А.

 

24.«Тәрбиеші тұлғасының жас жанға әсері оқулықтармен де, моральдық нұсқаулармен де, жазалау мен мадақтау жүйесімен де алмастыруға болмайтын тәрбиелік күшті құрайды» сөз жолдарының авторын көрсетіңіз:

А) Пиаже Ж.

В) Балалар тәрбиесін ұйымдастыруда даралық ерекшеліктерін, дене, күш, психологиялық даму деңгейін ескеру керектігін ұсынушы педагог

С) Блонский П.П.

D) Белинский В.Г.

Е) «Іс-әрекет тек қана менікі, менің жүрегімде тууы тиіс» деген педагог

F) «Ұжым – басқа ұжыммен органикалық байланыста болатын қоғамның бір бөлігі»деп тұжырымдаушы

H) Ушинский К.Д.

 

25. Педагогиканың негізгі категориялары:

А) Жетілдіру.

В) Оңтайландыру.

С) Дамыту.

D) Білім беру.

Е) Қалыптастыру

F) Оқыту.

G) Белсендіру.

H) Тәрбие.

 

2 вариант

 

1.Тез өзгермелі әлемде тәрбиеленушінің өз күшімен жетістікке жету мүмкіндігіне басшылық ету — бұл:

А) Тәрбиенің мақсаты.

В) Қоғамның бетбұрысына, қандай мұраттарына  қол жеткізуге бағытталуы.

С) Оқыту прооцесінде қатынасушылардың өзара байланысы.

D) Оқытудың міндеті.

Е) Педагогикалық процестің мақсаты.

F) Азаматтарда сапалы құндылықтардың қалыптасуы.

G) Тәрбиенің міндеті

H) Оқытудың мақсаты.

 

2.Дүниетанымның негізгі қызметтері:

А) Жинақтаушы.

В) Бағдарлы-реттеуші.

С) Тасымалдаушы.

D) Ақпаратты-бейнелі.

Е) Қорытындылаушы.

F) Бағалау қызметі.

G) Қабылдаушы.

H) Бейнелеуші

 

3.Әрбір тұлғаның өмірдегі өз орнын өзі белгілеуін қамтамасыз етуге, оның өзін-өзі жүзеге асыруы үшін жағдайлар жасауға бағытталған, қоғамның экономикалық және әлеуметтік дамуы – бұл тәрбиенің …

А) Балалар тәрбиесін ұйымдастыруда даралық ерекшеліктерін, дене, күш, психологиялық даму деңгейін ескеру.

В) Міндеті.

С) Тұлғаны ұлттық және және әлемдік мәдениетке тәрбиелеу.

D) Мақсаты.

Е) Тұлғаның жан-жақтылығы оның адамзат мәдениеті меңгеруіне байланысты дамуының сипаты.

F) Оқыту прооцесінде қатынасушылардың өзара байланысы.

G) Бағыты.

H) Мазмұны.

 

4.Тәрбие бағыттарының түрлері:

А) Экономикалық тәрбие.

В) Әлеуметтік тәрбие.

С) Тұлғалық тәрбие.

D) Әлеуметтік тәрбие.

Е) Халықтық тәрбие.

F) Қоғамдық тәрбие.

G) Еңбек тәрбиесі.

H) Адамгершілік тәрбиесі.

 

Ақыл-ой тәрбиесінің мақсаты — бұл:

А) Ақыл-ой күштерін, қабілеттерін дамыту.

В) Интеллектуалдық қабілеттерін дамыту.

С) Ғылыми көзқарасты қалыптастыру.

D) Танымдық белсенділікті қалыптастыру.

Е) Ой еңбегін игеруі.

F) Балалардың ақыл-ой күштерін дамыту.

G) Өз бетінше білім алуға ынталандыру.

H) Танымдық қызығушылығының артуы

 

6.Адамгершілік тәрбиенің міндеттері- бұл:

А) Өзін-өзі жетілдіру, өзін-өзі тәрбиелеу.

В) Пайымдау.

С) Адамгершілік мінез-құлық пен іскерліктерін қалыптастыру.

D) Қоғамға қатысты сана-сезімді қалыптастыру.

Е) Жауапкершілік.

F) Интеллектуалдық қабілеттерін дамыту.

G) Танымдық қызығушылықты дамыту.

H) Дүниетанымды қалыптастыру.

 

7.Құқықтық тәрбиенің міндеттері — бұл:

А) Дүниетанымды қалыптастыру.

В) Жауапкершілік.

С) Құқықтық жауапкершіліктері мен сауаттылықты меңгеру.

D) Пайымдау.

Е) Балаларды өз құқықтары, міндеттерімен таныстыру.

F) Интеллектуалдық қабілеттерін дамыту.

G) Танымдық қызығушылықты дамыту.

H) Құқықтық мемлекеттік азаматын тәрбиелеу.

 

Азаматтық тәрбиенің мақсаты – бұл:

А) Адам бойында Отанға деген сүйіспеншілік сезімін, қоғамның адамгершілік идеяларын тәрбиелеу.

В) Балаларды өз құқықтары, міндеттерімен таныстыру.

С) Дүниетанымды қалыптастыру.

D) Бейбітшілікке деген ұмтылысын.

Е) Балалардың ақыл-ой күштерін дамыту.

F) Ғылыми көзқарасты қалыптастыру.

G) Танымдық қызығушылықты дамыту.

H) Қоғам мүддесі үшін еңбек ету қажеттілігін тәрбиелейді.

 

Экологиялық тәрбиенің мақсаты – бұл:

А) Ғылыми көзқарасты қалыптастыру.

В) Танымдық қызығушылықты дамыту.

С) Қорғауға даярлықтарын қалыптастыру

D) Балаларды өз құқықтары, міндеттерімен таныстыру.

Е) Балалардың ақыл-ой күштерін дамыту.

F) Оқушыларда табиғатқа, қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарауды қалыптастыру.

G) Оқушыларда қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарауды қалыптастыру.

H) Дүниетанымды қалыптастыру.

 

Еңбек тәрбиесінің міндеттері — бұл:

А) Дүниетанымды қалыптастыру.

В) Ұжымдық еңбекке ынтымақтастық және өзара көмектесу.

С) Жоғары мәдениетін қалыптастыру..

D) Қайсарлығын қалыптастыру.

Е) Өнертапқыштық іскерлігін қалыптастыру.

F) Ғылыми көзқарасты қалыптастыру.

G) Танымдық қызығушылықты дамыту.

H) Еңбек қажеттілігін қалыптастыру, белсенділік, іскерлік қасиеттерді дамыту,

 

Экономикалық тәрбиенің міндеттері — бұл:

А) Балалардың креативті еңбек етуі.

В) Өнертапқыштық іскерліктерін дамыту.

С) Танымдық қызығушылықты дамыту.

D) Тиімді, үнемді, аз шығындармен жоғары нәтижелерге жете алу іскерліктерін дамыту.

Е) Еңбексүйгіштікті қалыптастыру.

F) Ғылыми көзқарасты қалыптастыру.

G) Іскерлік, ұйымдастырушылық, үнемділік іскерліктерін дамыту.

H) Дүниетанымды қалыптастыру.

 

Дене тәрбиесі – бұл:

А) Адам денсаулығын сақтау мен нығайту.

В) Ғылыми көзқарасты қалыптастыру.

С) Салауатты өмір сүру дағдыларын қалыптастыру.

D) Экологиялық, валеологиялық, спорттық дағдыларын қалыптастыру.

Е) Санитарлық-гигиеналық дағдыларын қалыптастыру.

F) Дүниетанымды қалыптастыру.

G) Танымдық қызығушылықты дамыту.

H) Дененің дұрыс дамып қалыптасуына жеткізу.

 

Дене шынықтыру тәрбиесінің мазмұны … .

А) Салауатты өмір сүру дағдыларын қалыптастыру.

В) Дененің дұрыс дамып қалыптасуына жеткізу.

С) Адам денсаулығын сақтау мен нығайту.

D) Жас ұрпақтың дене шынықтыру мәдениетінің әртүріне қатысуы.

Е) Әскери өнер әрекеттеріне қатысуы.

F) Балалардың креативті еңбек етуі.

G) Еңбексүйгіштікті қалыптастыру.

H) Адам денесінің оның ақыл-ой, сезім, еріктерімен үйлесімді дамуы.

 

Эстетикалық тәрбие – бұл:

А) Дененің дұрыс дамып қалыптасуына жеткізу.

В) Еңбексүйгіштікті қалыптастыру.

С) Салауатты өмір сүру дағдыларын қалыптастыру.

D) Адам денсаулығын сақтау мен нығайту.

Е) Балалардың бойында өз өмірін сұлулық заңдарына сай құра алу қажеттіліктері мен дағдыларын қалыптастыру.

F) Балалардың креативті еңбек етуі.

G) Еңбекте, қоғамдық іс-әрекетте адамдармен қатынас жасауда сұлулық идеалдарын негіздеу.

H) Қоғамдық іс-әрекетте адамдармен қатынас жасауда сұлулық идеалдарын негіздеу.

 

Өзін-өзі тәрбиелеу –бұл:

А) Өзін-өзі қалыптастыруға бағытталған мақсатты, сапалы, жүйелі түрде өздігінен жүргізілетін іс-әрекеті

В) Өзін-өзі дамытуға бағытталған мақсатты, сапалы, жүйелі түрде өздігінен жүргізілетін іс-әрекеті.

С) Қайта тәрбиелеуге бағытталған мақсатты, сапалы, жүйелі түрде өздігінен жүргізілетін іс-әрекеті.

D) Өмірдегі өз орнын өзі белгілеуіне, өзін-өзі дамытуға, өз қабілетін өзі іске асыруға бағытталған мақсатты, сапалы, жүйелі түрде өздігінен жүргізілетін іс-әрекеті

Е) Өзін-өзі жетілдіруге бағытталған мақсатты, сапалы, жүйелі түрде өздігінен жүргізілетін іс-әрекеті.

F) Адамның өз тұлғасын қалыптастыруға бағытталған мақсатты, сапалы, жүйелі түрде өздігінен жүргізілетін іс-әрекеті.

G) Өз қабілетін өзі іске асыруға бағытталған мақсатты, сапалы, жүйелі түрде өздігінен жүргізілетін іс-әрекеті.

H) Өзін-өзі түзетуге бағытталған мақсатты, сапалы, жүйелі түрде өздігінен жүргізілетін іс-әрекеті

 

Г.И.Щукина бойынша тәрбие әдістері жіктеледі:

А) Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері.

В) Іс-әрекетті ұйымдастыру мен қоғамдық мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістері.

С) Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері.

D) Іс-әрекетті ғылыми тұрғыдан ұйымдастыру әдістері.

Е) Өзін-өзі тәрбиелеу әдістері.

F) Бақылау және өзін-өзі бағалау әдістері.

G) Оқушының дүниетанымын қалыптастыру әдістері.

H) Оқушының тәрбиелік деңгейін қалыптастыру әдістері.

 

Жаттығу – бұл:

А) Белгілі бір әрекетті автоматты түрге айналғанға дейін қайта-қайта орындау.

В) Нәтижесінде оқушының жеке тұлғалық қасиетінің өзегі болатын дағдылар қалыптастыру .

С) Үлгі, оң бағыт беруге даярлық жұмыстарын жүргізу.

D) Тәрбиелік жағдаяттар туғызу.

Е) Нәтижесінде оқушының жеке тұлғалық қасиетінің өзегі болатын әдеттерді қалыптастыру.

F) Оқушының жеке тұлғалық қасиетінің өзегі болатын дағдылар қалыптастыруға

тапсырма беру.

G) Оқушының жеке тұлғалық қасиетінің өзегі болатын дағдылар қалыптастыруға

талап қою.

H) Нәтижесінде оқушының жеке тұлғалық қасиетінің өзегі болатын әдеттерді қалыптастыру,а бағыт беру.

 

Мадақтау – бұл:

А) Мақтау қағазымен марапаттау.

В) Жетістіктерін көру.

С) Мақтау.

D) Мақұлдау.

Е) Оқушының өзін қанағаттандыратын жетістіктерін көре алу.

F) Іс-әрекетіне дем беріп, қолдау, бағалау.

G) Жазалау.

H) Қуаныш сезімін ояту.

 

Жазалау — бұл:

А) Педагогикалық ықпал ету әдісі.

В) Іс-әрекетіне дем беріп,  қолдау, бағалау.

С) Өзінің жолдастары мен басқа адамдар алдындағы кінәсін түсінуге шақыру.

D) Тәжірибелік жағдаят.

Е) Бұйрық. Педагогикалық талап.

F) Ол жағымсыз әрекеттердің алдын алып, оларды тежеу.

G) Жетістіктерін көру.

H) Оқушының өзін қанағаттандыратын жетістіктерін көре алу.

 

Ұжымның педагогикалық теориясын дамытуға ат салысқандар:

А) Скаткин М.Н.

В) Конникова Т.Е.

С) Выготский Л.С.

D) Краевский В.В.

Е) Шамова Т.И.

F) Крупская Н.К.

G) Лернер И.Я.

H) Блонский П.П.

 

Ұжым – бұл:

А) Жалпы әлеуметтік маңызды мақсаттармен ұйымдасқан бірлестік.

В) Ұйым.

С) Жауапкершілікті сезінулері төменгі деңгейде.

D) Қоғам моделі.

Е) Іс-әрекеттерімен, іс-әрекетті ұйымдастырумен ұйымдасқан бірлестік .

F) Қарым-қатынас аймағы.

G) Жалпы міндеттері мен ортақ мүддесі жоқ.

H) Жалпы міндеттермен, теңдік жағдайда ортақ мүдде бірлігімен ұйымдасқан бірлестік.

 

Балалар ұжымымен жұмыс істеу үшін мұғалімнің белгілі бір кәсіби қасиеттерінің мәнін анықтауға бірқатар ғалымдар ат салысты…

А) Сластенин В.А.

В) Сманова Г.

С) Успанов К.

D) Сорока-Росинский В.А.

Е) Подласый И.П.

F) Макаренко А.С.

G) Сухомлинский В.А.

H) Крупская Н.К.

 

Адамзат тарихында әлемдік өркениеттің әрбір кезеңдерінде қаланған әртүрлі білім беру жүйесі белгілі болды:

А) Экологиялық бағытта

В) Спандартық тәрбие жүйесі, афиндық тәрбие жүйесі, діни тәрбие жүйесі.

С) Джентельменді қалыптастыру жүйесі.

D) Экономикалық қатынастар жүйесі.

Е) Адамды ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеу. тәрбиелеу жүйесі.

F) Әлеуметтік бағытта тәрбиелеу жүйесі. .

G) Адамгершілік бағытта тәрбиелеу жүйесі.

H) Еңбек бағытына тәрбиелеу жүйесі.

 

Тәрбие жүйесінің компонеттері:

А) Спандартық тәрбие жүйесі.

В) Өндірістік еңбек.

С) Ұжымдық шығармашылық жұмыстың әдістерін пайдалану. Өктемдік тәрбие.

D) Тәрбиеленушілік қатынастар, ұлттық дәстүрге сүйену, діни тәрбие.

Е) Спартандық тәрбие.

F) Адамды ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеу.

G) Джентельменді қалыптастыру жүйесі.

H) Мақсат, ұжымдық танымдық іс-әрекет, өзін-өзі басқару.

 

Сынып жетекшілерінің іс-әрекетіне жасалған әлеуметтік талдау нәтижесіндегі оның міндеттері:

А) Аналитикалық.

В) Даралық-тәжірибелік сипаттағы.

С) Жекеше сипаттағы.

D) Іс-әрекеттілік.

Е) Адамгершілік .

F) Салауаттылық.

G) Әлеуметтік, диагностикалық.

H) Қосымша сипаттағы.

 

3 вариант

 

1.1934 жылы Қазақстанда, барлық Совет үкіметіндегі секілді … қызметі енгізілді.

А) Әлеуметтік педагог.

В) Баланың денсаулығына қамқоршы.

С) Баланың қабілетін дамытуға қамқоршы.

D) Эдвайзер.

Е) Тьютор.

F) Сынып жетекшісі.

G) Психолог.

H) Қарым-қатынасты үйлестіруші.

 

«Тұлға» ұғымының мәнін ашу үшін оның келесі ұғымдармен қатынасы:

A) Білім.

B) Тәрбие.

C) Даралық.

D) Оқушы.

E) Адам.

F) Білім беру.

G) Педагог.

H) Индивид.

 

Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі:

A) Оқуға деген ынтасының дамуы.

B) Жыныстық және рухани дамуы.

C) Тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуы.

D) Өмірге деген көзқарасы.

E) Спортқа деген қызығушылығы.

F) Дағдыларының қалыптасуы.

G) Жан-жақты тұтас жетілуі.

H) Түлек ретінде қалыптасуы.

 

Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері:

A) Бір құбылысты екіншілерімен салыстыра зерттеу.

B) Зерттеу мазмұнының тақырыпқа сай болуы.

C) Бір құбылысты екіншілерімен өзара қатынаста байланыстыра зерттеу.

D) Зандылықтарды танып білу.

E) Оқу процесін зерттеу.

F) Зерттеу әдістері зерттелетін құбылыстың мән-мағынасына сай келуі.

G) Бір құбылысты екіншілермен сәйкестендіру.

H) Құбылыстарды даму барысында зерттеу.

 

Әлеуметтенудің мәнін ашушы ұғымдар:

A) Оқыту.

B) Білім алу.

C) Ортамен кіріктірілу.

D) Даму.

E) Сытқы ықпал.

F) Бейімделу.

G) Тәрбие.

H) Өзін-өзі жаңғырту.

 

Мінез-құлықты қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері:

A) Жаттығу.

B) Талап.

C) Жазалау.

D) Дебат.

E) Үлгі.

F) Нұсқау.

G) Тәрбиелік жағдайлар.

H) Әңгімелесу.

 

Педагогика ғылымының нысаны:

A) Жаттығу.

B) Үйрету.

C) Тәрбиелеу.

D) Дамыту.

E) Қалыптастыру.

F) Оқыту.

G) Сендіру.

H) Білім беру.

 

Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлестерін қосқан педагог-ғалымдар:

A) К.И.Трущинский.

B) М.И.Калинин.

C) М.С.Воронецкий.

D) В.А.Сластенин.

E) В.В.Иванов.

F) П.П.Блонский.

G) С.Т.Щацкий.

H) Л.С.Выготский.

Сынып жетекшісінің міндеттері:

A) Тәрбиелік міндеттер.

B) Диагностикалық міндеттер.

C) Адамгершілік қарым-қатынас міндеттері.

D) Болжамдық міндеттер.

E) Әлеуметтік міндеттер.

F) Педагогикалық міндетер

G) Психологиялық міндеттер.

H) Дамытушылық міндеттер.

 

Педагогика ғылымының зерттеу пәні – бұл:

A) Жеке тұлғаның мәдениеті.

B) Шығармашылығы.

C) Жеке тұлғаның әлеуметтенуі, білім алуы, тәрбиесі.

D) Жеке тұлғаның сенімі.

E) Жеке тұлға.

F) Әлеуметтік әрекеті.

G) Жеке тұлғаның дамуы, қалыптасуы.

H) Тұлғаның интегративтік (тұтастық) сипаттары.

 

Оқудан тыс жағдайында оқушылармен ұжымдық жұмыс жүргізу

әдістемесін жасағандар:

A) Н.Д. Алексеев.

B) И.В. Смирнов.

C) М.И.Калинин.

D) П.П.Блонский.

E) В.А.Борщевский.

F) А.С. Макаренко.

G) П.П. Демьянов.

H) Н.К. Крупская.

 

12.Отбасының негізгі қызметтері:

А) Когнитивтік.

В) Жауапкершілік.

С) Перманенттік.

D) Эмпатиялық.

Е) Рекреативті.

F) Перцептивтік.

G) Коммуникативті,тәрбиелілік.

H) Репродуктивті, тұрмыстық-экономикалық.

 

13. Жанұяда тәрбиелеу үрдісінің элементтері: тәрбиелік құрылғы (мақсат, міндет, мазмұны, әдіс құрал), субъектісі –… .

А) Педагог.

В) Құрбы-достары.

С) Балалар.

D) Ата-ана.

Е) Туысқандары.

F) Бауырлары.

G) Сынып жетекшісі.

H) Пән мұғалімдері.

 

14. Жанұядағы педагогикалық процестің диагностикалық тұрғыдан тәрбиелік  мүмкіндіктерінің  деңгейі:

А) Төмен.

В) Толық емес.

С) Табысты.

D) Ассоциальдық.

Е) Жоғары.

F) Жеткіліксіз.

G) Орташа.

H) Толық.

 

Оқыту– бұл:

А) Әрбір оқушының ғылыми көзқарасын, адамгершілігін, жетілдіру.

В) Білім, іскерлік және дағдыларды меңгерте отырып, мақсатты қалыптастыру мен дамыту процесі.

С) Әрбір оқушының әлеуметті кемелденген жоғары адамгершіліктегі үйлесімді дамыған тұлғасын дамыту.

D) Қазіргі заманның талаптарын ескере отырып, оқушылар тұлғасын мақсатты қалыптастыру мен дамыту процесі.

Е) Өздігінен білім алу.

F) Қоғамдық құбылыс түріндегі ересектердің мақсатты бағдарланған жүйелі ұйымдастырылған қоғамдық қатынастар тәжірибесі.

G) Қашықтықтан оқыту.

H) Әрбір оқушының белсенді шығармашылығын дамыту.

 

Оқытудың мақсаты:

А) Креативтілік.

В) Еңбек, мораль, әдебиетті меңгеруге бағытталған мұғалімнің педагогикалық әрекеті мен оқушының оқу-танымдық өзара бірлескен әрекетінен ойша күтілетін түпкі нәтиже

С) Өнер, жалпы және дене тәрбиесін меңгеруге бағытталған мұғалімнің педагогикалық әрекеті мен оқушының оқу-танымдық өзара бірлескен әрекетінен ойша күтілетін түпкі нәтиже.

D) Үздіксіз білім алуға даярлау.

Е) Дамытудың қоғамдық–тарихи тәжірибесінің жан-жақтарын: білім мен іскерліктері, ғылымды меңгеруге бағытталған мұғалімнің педагогикалық әрекеті мен оқушының оқу-танымдық өзара бірлескен әрекетінен ойша күтілетін түпкі нәтиже

F) Әрбір оқушының әлеуметті кемелденген жоғары адамгершіліктегі үйлесімді дамыған тұлғасын дамыту.

G) Қашықтықтан оқыту.

H) Әрбір оқушының белсенді шығармашылығын дамыту.

 

Оқытудың қызметі – бұл:

А) Әрбір оқушының әлеуметті кемелденген жоғары адамгершіліктегі үйлесімді дамыған тұлғасын дамыту.

В) Тәрбиелеу.

С) Креативтілік

D) Әрбір оқушының белсенді шығармашылығын дамыту.

Е) Кәсіби бағдар беру.

F) Білім беру, тәрбиелік дамыту, кәсіби бағдар.

G) Қашықтықтан оқыту.

H) Үздіксіз білім алуға даярлау.

 

Оқытудың білім беру функциясы – бұл:

А) Оқушылардың танымдық іс-әрекеті тәсілін меңгертіп, олар арқылы ғылым негіздерін игеруі.

В) Қашықтықтан оқыту.

С) Еңбек және кәсіби дағдыларын игеруі.

D) Креативтік.

Е) Дамытушылық.

F) Әрбір оқушының әлеуметті кемелденген жоғары адамгершіліктегі үйлесімді дамыған тұлғасын дамыту.

G) Белгілі бір білім, дағды, іскерлікті үйренуі, өздерінің рухани, физикалық және еңбек қабілеттерін жетілдіруі.

H) Әрбір оқушының белсенді шығармашылығын дамыту.

 

Оқытудың тәрбиелік функциясы – бұл:

А) Үздіксіз білім беруге даярлау.

В) Әрбір оқушының белсенді шығармашылығын дамыту.

С) Әлеуметті кемелденген жоғары адамгершіліктегі үйлесімді дамуы.

D) Креативтік.

Е) Әрбір оқушының ғылыми көзқарасын, тұлғасын дамыту.

F) Адамгершілігін, белсенді шығармашылығын дамыту.

G) Оқушылардың танымдық іс-әрекеті тәсілін меңгертіп, олар арқылы ғылым негіздерін игеруі.

H) Әрбір оқушының әлеуметті кемелденген жоғары адамгершіліктегі үйлесімді дамыған тұлғасын дамыту.

 

Оқытудың заңдылығы – бұл:

А) Оқыту талаптарына сәйкес оқыту процесін сәйкестендіру, білім беру, тәрбие және дамыту процестерімен байланысы.

В) Әрбір оқушының әлеуметті кемелденген жоғары адамгершіліктегі үйлесімді дамыған тұлғасын дамыту.

С) Адамгершілігін, белсенді шығармашылығын дамыту.

D) Әрбір оқушының ғылыми көзқарасын, тұлғасын дамыту.

Е) Білім беру мен оқу процесінің, оның компоненттерінің өзара байланысы.

F) Оқушының оқу мүмкіндігі және сыртқы жағдайына тәуелділігі.

G) Оқушылардың танымдық іс-әрекеті тәсілін меңгертіп, олар арқылы ғылым негіздерін игеруі.

H) Әрбір оқушының белсенді шығармашылығын дамыту.

 

Оқытудың принциптері – бұл:

А) Әрбір оқушының белсенді шығармашылығын дамыту.

В) Әрбір оқушының әлеуметті кемелденген жоғары адамгершіліктегі үйлесімді дамыған тұлғасын дамыту.

С) Оқытудың мақсатына қойылатын талаптар жүйесін анықтайтын, негізгі жағдайлар.

D) Оқытудың әдістемесіне қойылатын талаптар жүйесін анықтайтын, негізгі жағдайлар.

Е) Оқытудың ережесіне қойылатын талаптар жүйесін анықтайтын, негізгі жағдайлар

F) Оқытудың мазмұнына қойылатын талаптар жүйесін анықтайтын, негізгі жағдайлар.

G) Оқытудың ұйымдастырылуына қойылатын талаптар жүйесін анықтайтын, негізгі жағдайлар.

H) Оқушылардың танымдық іс-әрекеті тәсілін меңгертіп, олар арқылы ғылым негіздерін игеруі.

 

Оқытудың саналық пен белсенділік принципі:

А) Ғылымилық.

В) Әрбір оқушының белсенді шығармашылығын дамыту.

С) Оқушылардың танымдық іс-әрекеті тәсілін меңгертіп, олар арқылы ғылым негіздерін игеруі.

Е) Білімді саналылықпен белсене қабылдау.

F) Әрбір оқушының әлеуметті кемелденген жоғары адамгершіліктегі үйлесімді дамыған тұлғасын дамыту.

G) Оқылатын фактілер мен құбылыстардың мәнін түсіну.

H) Өмір және практикамен байланысын тереңдету.

 

Я.А. Коменский «Дидактиканың алтын ережесі» деп атаған оқытудың көрнекілік принципі – бұл:

А) Көрнекіліктің сабақтың мақсатына және мазмұнына жауап беруіне бағытталған принцип.

В) Ұғымды әрі түсінікті болуына көмектесетін принцип.

С) Саналық пен белсенділікті қамтамасыз етеді.

D) Сабақтың айқын мазмұнды болуына көмектеседі.

Е) Ғылымилықпен ұғындырады.

F) Шығармашылық және әдістемелік жағынан дұрыс қолданылуына бағытталған принцип.

G) Оқушылардың танымдық іс-әрекеті тәсілін меңгертіп, олар арқылы ғылым негіздерін игеруі.

H) Әрбір оқушының әлеуметті кемелденген жоғары адамгершіліктегі үйлесімді дамыған тұлғасын дамыту.

 

Оқытудың ғылымилық принципі – бұл:

А) Күрделіліктің жоғары деңгейінде оқытуы.

В) Оқушылардың танымдық іс-әрекеті тәсілін меңгертіп, олар арқылы ғылым негіздерін игеруі.

С) Топтық және жеке тәсілдерді меңгеруі.

D) Білім беру мазмұнының қазіргі гипотезаларды меңгеруі.

Е) Білім беру мазмұнының қазіргі ғылым, техника, әлемдік өркениетте жинақталған заң, тұжырымдамаларды меңгеруі.

F) Әрбір оқушының әлеуметті кемелденген жоғары адамгершіліктегі үйлесімді дамыған тұлғасын дамыту.

G) Білім беру мазмұнының қазіргі теория, факті, құбылыстарды меңгеруі.

Беріктілік.

H) Ұғымды әрі түсінікті болуына көмектесетін принцип.

 

Проблемалық оқыту тұжырымдамасын ұсынғандар:

А) Онищук В.А.

В) Матюшкин А.М.

С) Леднев В.С.

D) Лернер И.Я.

Е) Зорина Л.Я.

F) Махмутов А.М.

G) Бабанский Ю.К.

H) Гальперин П.Я.

 

4 вариант

 

1.Білім беру мазмұны теориясын ұсынғандар:

А) Онищук В.А.

В) Леднев В.С.

С) Шамова Т.И.

D) Лернер Л.Я.

Е) Давыдов В.В.

F) Бабанский Ю.К.

G) Краевский В.В.

H) Матюшкин А.М.

 

Қазіргі сабақтың теориясын ұсынған ғалым-педагогтар:

А) Дьяченко В.

В) Зуев Д.Д.

С) Махмутов М.Н.

D) Хмель Н.Д.

Е) Данилов М.А.

F) Беспалько В.П.

G) Бабанский Ю.К.

H) Онищук В.А..

 

Оқыту үрдісінің жүйе ретіндегі жүйе – құрастырушы ұғымдары:

А) Заңдылықтар.

В) Талдау.

С) Принциптер.

D) Мұғалімнің әрекетті (оқыту).

Е) Оқушы әрекеті (оқу, білім алу).

F) Нәтиже.

G) Оқытудың мақсаты.

H) Оқыту әдістері.

 

Оқыту теориясында қолданылатын жалпы ғылымилық ұғымдар:

А) Қарым-қатынас.

В) Қызмет, элемент.

С) Әрекет.

D) Жүйе, құрылым.

Е) Мазмұн.

F) Оқыту.

G) Мақсат, әрекет.

H) Тәсіл.

 

Оқыту теориясында қолданылатын жалпы педагогикалық ұғымдар:

А) Педагогикалық қабілеттер, педагогикалық сана.

В) Қызмет, элемент.

С) Әлеуметтену, білім беру, тәрбие.

D) Педагогикалық технология.

Е) Оқыту.

F). Педагогикалық тәжірибе.

G) Педагогикалық әрекет, педагогикалық қарым-қатынас .

H) Әлеуметтік тәжірибе.

 

Оқыту теориясында қолданылатын арнайы дидактикалық ұғымдар:

А) Тәрбие.

В) Білім алу, оқу әрекеті, оқыту, оқу үрдісі.

С) Оқу пәні, білім мазмұны, оқыту әдісі.

D) Оқыту мақсаты.

Е) Оқытушы әрекеті.

F) Оқыту формасы.

G) Оқыту құралдары.

H) Нәтиже.

 

Оқыту теориясында қолданылатын ұғымдар:

А) Мәдениеттілік.

В) Білім алу.

С) Жалпы ғылымилық.

D) Гносеологиялық.

Е) Жеке ғылымилық.

F) Философиялық.

G) Әдіснамалық.

H) Тарихилық.

 

Білім беру– бұл …

А) Тәрбиелеу.

В) Оқыту.

С) Жеке тұлғаны қалыптастыру нәтижесі.

D) Дағды, іскерлік, сезім және ақылын дамытуы.

Е) Даму.

F) Қалыптасу.

G) Адамның дүниені тану процесін қалыптастыру арқылы жүйелі білім мен іс-әрекет тәсілдерін игеруі.

H) Оқу.

 

Білім беру мазмұнының тұлғаға бағытталуы:

А) Адамның дүниені тану процесін қалыптастыру арқылы жүйелі білім мен іс-әрекет тәсілдерін игеруі.

В) Жеке тұлғаның рухани дамуына, өз бетінше білім алуы.

С) Өзін-өзі жетілдіру бағытында білім берудің жеке траекториясын (бағытын) жасау

D) Іс-әрекетке бағытталуы.

Е) Ғылымилық бағыты.

F) Жеке тұлғаны қалыптастыру нәтижесі.

G) Дағды, іскерлік, сезім және ақылын дамытуы.

H) Жеке тұлғаның дамуына қажетті ең тиімді жағдайларды туғызу.

 

Білім беру мазмұнында жеке тұлғаға «жалпы адамзаттық тәрбие» беруде, табиғи құбылыстарды және қоғам өміріндегі жағдайларды, олардың өзара байланысын ашуда, оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастыруда оқу пәндерін кіріктіруді басшылыққа алатын мемлекеттер:

А) Украина.

В) Польша.

С) Ресей

D) Франция.

Е) Испания.

F) Англия..

G) Қазақстан.

H) АҚШ.

 

Ғалым Ю.К.Бабанский білім беру мазмұнын таңдау критерийлерін ұсынады:

А) Дүниежүзілік тәжірибені ескеру.

В) Білім  мазмұнының  негізгі теориялары, заңдарын тұстас түсіндіру.

С) Білім мазмұнының жоғары ғылымилығы, оқушылардың жас ерекшеліктерін, дербес қабілеттерін ескерту

D) Жеке тұлғаның дамуына қажетті ең тиімді жағдайларды туғызу.

Е) Теологиялық бағыттылық.

F) Барлық ғылымдар бойынша білім.

G) Өзін-өзі жетілдіру бағытында білім берудің жеке траекториясын (бағытын) жасау

H) Пәндерді саралау.

 

Оқытудың жеке-топтық.формасы – бұл:

А) Оқылатын пән мазмұнына жекеше бағыт беруі.

В) Топ мектепте жұмыс істейді.

С) Тереңірек білім алғысы келген қабілетті оқушымен мұғалімнің өзі, ал орта оқушылармен мұғалімнің көмекшісі жұмыс жасайды.

D) Оқушы сынақ, емтихан, ҰБТ тапсыруға дайындаумен ерекшеленеді.

Е) Орта ғасыр мектептерінде қолданылған жүйе.

F) Оқушыны конференция, дөңгелек үстел, және басқа да ғылыми іс-шараларға дайындауға мұғалім ғылыми жетекші рөлін атқаратын жеке оқыту формасы.

G) Мұғалімнің көмегімен ересек оқушылар материалды меңгереді.

H) Бір мектепте оқытылатын оқушылардың жасы әр шаманы құрайтын топ болады.

 

Оқытудың Белль-Ланкастер жүйесі – бұл:

А) Индия мен Англияда бір мезгілде қолданысқа енген, ағылшын діни қызметкері А.Белль мен мұғалім Дж.Ланкастер ашқан оқыту формасы.

В) Оқушыны конференция, дөңгелек үстел, және басқа да ғылыми іс-шараларға дайындауға мұғалім ғылыми жетекші рөлін атқаратын жеке оқыту формасы.

С) Өз білгендерін жасы кішілерге үйретеді, осылайша оқушылар саны артып отырады.

D) Оқушы сынақ, емтихан, ҰБТ тапсыруға дайындаумен ерекшеленеді.

Е) Оқылатын пән мазмұнына жекеше бағыт беруі.

F) Мұғалімнің көмегімен ересек оқушылар материалды меңгереді.

G) Топ мектепте жұмыс істейді.

H) Тереңірек білім алғысы келген қабілетті оқушымен мұғалімнің өзі, ал орта оқушылармен мұғалімнің көмекшісі жұмыс жасайды.

 

Баттық.оқыту формасы – бұл:

А ) Өз білгендерін жасы кішілерге үйретеді, осылайша оқушылар саны артып отырады.

В) Оқылатын пән мазмұнына жекеше бағыт беруі.

С) Тереңірек білім алғысы келген қабілетті оқушымен мұғалімнің өзі, ал орта оқушылармен мұғалімнің көмекшісі жұмыс жасайды.

D) Оқушы сынақ, емтихан, ҰБТ тапсыруға дайындаумен ерекшеленеді.

Е) Жеке жұмысты қажет ететін оқушылармен жұмыс жасауға арналады.

F) Мұғалімнің уақыты екіге бөлінеді: сыныппен ұжымдық жұмысқа арналады.

G) Топ мектепте жұмыс істейді.

H) Оқушыны конференция, дөңгелек үстел, және басқа да ғылыми іс-шараларға дайындауға мұғалім ғылыми жетекші рөлін атқаратын жеке оқыту формасы.

 

Оқытудың Дальтон-жоспар формасы – бұл:

А) Оқушыны конференция, дөңгелек үстел, және басқа да ғылыми іс-шараларға дайындауға мұғалім ғылыми жетекші рөлін атқаратын жеке оқыту формасы.

В) Өз білгендерін жасы кішілерге үйретеді, осылайша оқушылар саны артып отырады.

С) Топ мектепте жұмыс істейді.

D) Оқушы сынақ, емтихан, ҰБТ тапсыруға дайындаумен ерекшеленеді.

Е) Оқылатын пән мазмұнына жекеше бағыт беруі.

F) Күніне 1 сағат ұжымдық жұмыс жасап, оқушылар қалған уақытын зертханаларда өткізеді.

G) Белгілі бір уақыт кезеңінде есеп тапсырады.

H) Әр пән бойынша жылдық жеке тапсырмалар алады

 

Сынып дегеніміз:

А) Сабақ барысында білімнің ғылыми негізін меңгертетін оқу іс-әрекеті жүзеге асады.

В) Сыныптағы оқушылардың. жас шамалары бірдей болуы.

С) Бірге оқитын оқушылардың құрамы тұрақты болуы.

D) Микроұжым.

Е) Мектеп ұжымы.

F) Оқушыны конференция, дөңгелек үстел, және басқа да ғылыми іс-шараларға дайындауға мұғалім ғылыми жетекші рөлін атқаратын жеке оқыту формасы.

G) Топ мектепте жұмыс істейді.

H) Өз білгендерін жасы кішілерге үйретеді, осылайша оқушылар саны артып отырады.

 

Білім беретін мемлекеттік стандарттар жауап беретін талаптар:

A) Жоспарлы түрде педагогикалық қызмет көрсетілуі.

B) Білім алушылардың мүмкіндіктері мен қажеттіліктері.

C) Оқытудағы көрнекілік принципті сақтау.

D) Жүйелілікті қамтамасыз ету.

E) Оңтайлы қалыптағы білім берудің мазмұндық бірлігі.

F) Білім беру салаларының және сатыларының сабақтастығы стандарт

ережелерінің бұзылмауы.

G) Жалпы мәдени ортаның жағдайы.

H) Басқару органдарының қызметіне басшылық жасауы.

 

Білім беру жүйесінің негізгі нормативтік құжаттары:

A) Оқытушының журналы.

B) Оқушылардың күнделігі.

C) Мектептің төлқұжаты (паспорты).

D) Оқу бағдармалары.

E) Оқу мазмұны.

F) Оқу жоспары.

G) Оқулықтар.

H) Білім берудің мемлекеттік стандарты.

 

Оқытуды ұйымдастыру формаларының жіктелуі:

A) Оқушылар саны мен құрамы.

B) Сабақ түрі.

C) Оқыту сапасы.

D) Оқу жұмысының ұзақтығы..

E) Қоғамдық жұмыс.

F) Жаттығу.

G) Жұмыс орны.

H) Оқыту әдісі.

 

Оқудан тыс жағдайында оқушылармен ұжымдық жұмыс жүргізу

әдістемесін жасағандар:

A) М.И.Калинин.

B) Н.Д. Алексеев.

C) П.П.Блонский.

D) А.С. Макаренко.

E) В.А.Борщевский.

F) Н.К. Крупская.

G) П.П. Демьянов.

H) И.В. Смирнов.

 

Бақылаудың түрлері:

A) Апталық бақылау.

B) Күнделікті бақылау.

C) Негізгі бақылау.

D) Фронталды бақылау.

E) Алдын ала бақылау.

F) Кіріспе бақылау.

G) Ішінара бақылау.

H) Қорытынды бақылау.

 

Педагогикалық технологиялардың теориялық тәжірибелік негізде

орындалуын қарастырған педагогтар:

A) М.С. Важенина.

B) Е.Н. Ильин.

C) С.Д.Муравьев.

D) Н.И.Коротова

E) И.Н.Хрусталев.

F) В.Ф. Шаталов.

G) С.Н. Лысенкова.

H) В.Д.Холодова.

 

Басқару іс-әрекеттері үдерісіндегі қызметтер:

A) Жоспарлау.

B) Кеңес беру.

C) Ұйымдастыру.

D) Сендіру.

E) Жетекшілік жасау.

F) Бағыттау.

G) Мақсаттарды айқындау.

H) Жобалау.

 

Мұғалімге басқару шешімдерін өндеуге ақпараттың түрі:

A) Мазмұндық ақпарат.

B) Тактикалық ақпарат.

C) Негізгі ақпарат.

D) Тақырыптық ақпарат.

E) Жедел ақпарат.

F) Жалпы ақпарат.

G) Вариативтік ақпарат.

H) Бастапқы ақпарат.

 

Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері:

A) Әдістемелік.

B) Болжамдылық.

C) Жариялылық.

D) Көрнекілік.

E) Еріктілік.

F) Шынайлылық.

G) Ғылымилық.

H) Мазмұндық.

.

 

 

.

 

One thought on - Педагогика пәнінен тест жұмыстары

ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.