Соғыс және бейбітшілік мәселесі

Главная » Рефераттар » Соғыс және бейбітшілік мәселесі

Феодалдық алаауыздықтар, өзара қырғын соғыстар шығармадағы король Пикрохол образында айқын көрініс тапқан. Ол король Грангузьемен ұзақ уақыт тыныш, тату жасайды. Бірақ, Пикрохолда бірте-бірте жаулаушылық ойы туа бастайды. Мал бағып жүрген Гран-гузьенің бақташылары қалаға бара жатқан Пикрохол адамдарынан базар бағасымен нан сатып алмақшы болады. Бірақ наубайшылар өжеттік жасап, «сендердің маңдайларыңызға ақ нан жеу емес, қара нан жеу жазылған» деп, олардың намысына тиеді. Осыдан үлкен жан-жал туып, соңы жұдырықтасуға айналады. Шопандар олардың нандарын тартып алып, ақыларын қолдарына ұстатады. Бұл оқиғаны естіген король Пикрохол өз адамдарын зорлықпен қаруландырып, Утопия жұртына басып кіреді. Жолындағы бау-бақшаны, егістік алқаптар-ды ат түяғына таптап, халыңты тонайды. Көрші ко-рольдің мүндай ңарақшылың ңимылдары король Гран-гузьенің ызасына тиеді. Біраң ол әлде де дауды бейбіт жолмен шешуге үмтылады. Бүл ойы Парижде білім алып жатңан үлы Гаргантьюға жазған хатында анық баяндал-ған: «Мен дауды күшейтіп, шабуыл жасаудағы маңса-тым байлың арттыру емес, ел-жұртымды, дүние-мүлкімді Пикрохолдан қорғау ниетіндемін. Ол себепсіз, негізсіз төріме баса-көктеп кіріп, жауыздың жасады, бейбіт елдің намысын қорлады. Сондықтан, сүйікті үлым, менің хатымды алған соң, тез елге қайт. Маған емес, өз ел-жүртыңа жәрдем беруге асың! Өйткені, сен оларды апаттан саңтауға, ңүтңаруға міндеттісің!».
Грангузье осы хатты билікті саңтап ңалу үшін емес, керісінше, халыңтың тыныштығын ңорғап қалу үшін жазғандығын ашың айтады.
Тәкаппар Пикрохол Грангузьенің бейбітшілік орна-туға бағытталған барлық әрекетіне ңарсы болып, бас-ңыншылық үрысын тоңтатпаған соң ғана ңолына қару алып, жауыз дүшпанға қарсы шабуылға шығады. Гар-гантюа Парижден оралып, менменсінген жауды ойсы-рата жеңеді.
Кітапта екі типтегі король суреттеледі. Оның біріншісі, « дүниені жалғыз өзі билеуге ұмтылған » даңққұмар, жеке басының мүддесін ғана ойлайтын Лерне королі залым Пикрохол. Екіншісі, бейбітшілік сүйетін, әділ, мырза Грангузье мен Гаргантюа. Қанішер, зүлым король Пикррхол өзі баотаған соғыстан’ жеңілгеннен кейін, жасырын түрде елін тастап, ңашъш кетеді. Шетелде өркімнің есігінде жалданып, тіршілік етеді. Қарапайым балшы әйел-ге кездесіп, одан өзінің баңытеыз тағдыры туралы сұра-ғакында, балшы «түйенің ңүйрығы жерге жеткенде ғана саған корольдік бүйырады» дейді. Аңымаң Пикрохол түйенің ңүйрығына үмітін байлап, өлгенінше арманмен өмір сүреді.
Рабленің әдеби ңаһармандары Грангузье, Гаргантюа және Пактагрюзль — мифтік корольдер. Біраң сод жо-март адамдар өздеріиің іс-әрекеттерімен корольдерден биік түрады* Көңілді, алып Грангузье мен оның үлы Гар-гантюа — билеушілерге тән болған ңанағатсыздың, ж-ау-ыздың белгілерден мүлдем таза жандар, Грангузъе Пик-рохол озбырлығынан азат болған халыңңа еркіндік бе-реді. Зорлыңпен соғысңа жіберілген, түтңынға түскен адамдарды босатады, оларға мал-мүлік беріп, үйлеріне ңайтарады»
Қайта өрлеу дәуірінде өмір кешкен Рабле жауыз фео-далдың билікке әділ, жомарт корольдерді ңарсы ңояды. Әділ билеуші идеясы осы дөуірдің алдыңғы ңатарлы бар-лың ойшылдары сияңты Раблені де ңызыңтырады. Ол Гаргантюаның сөздері арңылы Платонның «датшалар философтардан яки философтар патшалардан болғанда ғана ел баңытты болады» деген қанатты сөздерін келтіреді. Үлы ойшыл Рабле орта ғасыр заңдары, феодалдың бассыздыңтар мен зүлматқа қарсы күресе алатын орта-лыңтанған үлттық мемлекет болуы және окың басында әділ билеуші түруы керек деген ойды алға тартады. Ол Утопияны басңарушы Грангузье мен Гаргантюаны осын-дай әділетті адамдар деп көреетеді, Автордың идеясы Грангузьенің түтңынға түскен Пикрохол өскерімен сүхба-тында жаңсы ашылған. Ол ңазіргі заман соғыс ашып, біреулердің жерін тартып алатын уаңыт еместігін, бүрын-ғы сарациндер мен варварлар заманындағы ерлік деп са-налатын соғыс, ендігі жерде жауыздың, басңыншылың саналатынын түсіндіреді.

ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.