Windows 98 операциялық жүйесі

Главная » Рефераттар » Windows 98 операциялық жүйесі

Windows 98 операциялық жүйесі 

Windows 98 архитектурасы мынадай элементтерден тұрады. Олардың әрқайсысы белгілі бір бөлікке жауап береді. Жүйелік виртуалды машина (System Virtual Machine — VM) Windows 98 32-разрядты Windows қосымшаларымен, қолданушысы бар интерфейсті қамтамасыз ететін бағдарламамен және 16-разрядты Windows қосымшаларымен қолданылады. Бұл компонент жоқ болғанда қосымшалардың қосылуы мүмкін емес еді. MS DOS қосымшалары MS DOS виртуалды машина шегінде орындалатындықтан, жүйелі виртуалды машинаны қолданбайды. Бүл Windows қосымшаларын және операциялық жүйенің өзін MS DOS бағдарламаларын орындауда мүмкін болатын қателерден сақтау үшін жасалған.

Windows API (Application Programming Interface — Қосымшаларды бағдарлау интерфейсі) қосымшаларға файлды жүйе сияқты Windows ішкі компоненттерімен өзара әрекеттесуге мүмкіндік береді. Windows кез кел- ген компокентінің функцияларына өту сәйкес API ар- қылы жүзеге асатындықтан Windows қосымшаларын API қолданбай жазу мүмкін емес еді. Windows 98-ге екі бағдарламалы интерфейс қосылған: Winl6 API және Win32 API. Winl6 API Windows 3.x қосымшаларымен сәйкестікті қамтамасыз ету үшін қолданылады және операциялық жүйенің әр түрлі компоненттеріне ену үшін 16-разрядты қосымшалармен шақырылатын функциялар жиынынан тұрады. Windows З.х-та қолданылатын стандартты Winl6 АРІ-мен салыстырғанда Windows 98-дегі Winl6 API драйверлерге өту әдістері мен басқа төмен деңгейлі компоненттері модификацияланған. Барлық 32-разрядты Windows қосымшалары Win32 API қолданады.

.

Төмен деңгейлі компопенттер (Base System) — операциялық жүйенің жұмысына жауап беретін қызметтер жиыны. Windows 98 төмен деңгейлі компоненттерінің кейбір қасиеттері: Файлдармен басқарудың ішкі жүйесі (File Management Subsystem). Бұл компонент қосымшаларға әр түрлі типті компьютерге қосылған ақпаратты сақтау құралдарына енуге қамтамасыз етеді (мысалы, қатты дискіге немесе компакт-дискілерге). Қосылудың қандай әдісі екені бәрі бір: қүрылғы компьютерге жергілікті немесе желі бойынша қосылуы мүмкін.

Желілі компоненттер. Windows 98 желілік мүмкіндіктері алдыңғыларымен салыстырғанда әлдеқайда жақсартылған. Windows 98 негізінде Microsoft біррангілі желілерді ғана емес, одан артық жасауға болады. Бүл операциялық жүйенің құрамына әлдеқайда кең желілік операциялық жүйелерді қабылдайтын құрылгылар ен- гізілген. Әр типті желілерді қамтамасыз етуге жауапты компоненттер сақталған режимде орындалады, бүл желілік операцияларды орындаудың ең жоғары сенімділігіне жауап береді. Сонымен қатар, Windows 98-де желінің бірнеше типтерімен қатар жұмыс істеуге болады. Windows 98-дің желілік компоненттерінің модульді табиғаты бағдарламалың қамтамасыз етудің тәуелсіз өндірушілеріне ңосалңы функционалды мүмкіндіктерді виртуалды драйверлер (VxD) түрінде жасауға мүмкіндік береді.

Операциялық жүйенің қызметтері. Бұл операциялың жүйенің бөлігі Plug and Play сияқты құралды қамтамасыз ету үшін арналған. Бұл ішкі жүйеде DirectX сияқты мүмкіндіктерді де табуға болады. Операцияльің жүйенің қызметтері қосымшалардың және операциялық жүйенің әр түрлі сұрауларын орындауға жауап береді.

Виртуалды машина диспетчері. Бұл компоненттің көмегімен кез келген қосымша қосылады және өшіріледі (MS DOS қосымшаларын қосқанда), сонымен қатар қосымшаны орындау үшін қажетті жады бөлінеді. Көптеген қосымшалар виртуалды машина диспетчерін тікелей қолданбайды, оған Win32 API арқылы оның функцияларымен байланысады. Соған қоса, виртуалды машиналар диспетчері саңталған режимде орындалатын MS DOS косымшалары жады бөлу үшін ңолданылатын MS DOS сақталған режимінің интерфейсін (DOS protected-mode interface — DPMI) жасайды.

Құрылғы драйверлері мен Win32 (WDM) драйверлер моделі. Windows 98 бұл кабаты әр түрлі құрылғылармен өзара әрекеттесу үшін қолданылады. Операциялың жүйенің командасы драйверлерінің көмегімен нақтьі ңұрылғылар командаларының форматына өзгереді. Windows 98 ңұрылғылар драйверлерінің үш типін қабылдайды. Бірінші тип — нақты режимдегі құрылғылар драйвері. Мұндай драйверлермен жұмыс істеген кезде Windows 98 жүйесіне ироцессордың нақты және сақтандырылған режимдері арасында қосылып отыруға тура келеді, бұл құрылғыға өту жылдамдығын азайтады жөне операциялық жүйе жұмысында күйреу мүмкіндіктерін үлғайтады. Windows 98 құрылғыларғы сақталған режимде байланысуға болатын виртуалды драйверлерді де ( VxD) қабылдайды. Сонымен қатар, Windows 98 Windows NT қолданылатын және өр түрлі құрылғылармен жұмыс істегенде тез және сенімді істеуін қамтамасыз ететін Win32 Driver Model драйверлерінің жаңа үлгісін кабыл- дайды.

MS-DOS виртуалды машинасы Ісур. бөлек компонент ретінде бекер көрсетілмеген. Windows 98 MS DOS қосымшаларымен Windows ңосымгааларына карағанда біраз ерекше істейді. MS DOS өр ңосымшасы бөлек виртуал- ды машинада орындалады. Әр виртуалды машинаның өзіндік адресті кеңістігі мен құрылғылары тәуелсіз өту мүмкіндігі болады. Бірміндеттілік орта үшін қосымшалар жасайтын адам- дар операдиялық жүйенің функцияларына отуді үзілісті өңдеу ироцедурасының көмегімен алуға болатынын біледі. Windows-та Windows қосымшаларьі операциялық жүйе фуккцияларына өтуді ңосымшаларды бағдарлама- лау интерфейсінің көмегімен өтеді. Негізінде Windows- та кос ымшаларды бағдарламалау интерфейсі MS DOS- таггм үзиііетер сияқты қиындықтарды шешу үшін арнал ған: олардың көмегімен қосымша белгілі бір жүйеге белгілі бір тапсырманың орындалуы қажет екенін хабар- лайды, Windows (1б-разрядты және 32-разрядты) барлык қосымшалары бұл олерациялық жүйенің үш негізгі компоненттерінің функциялар шаңыруын қолданады: Kernel модулі (Windows 98 ядросы), GDI модулі (сызба құрылғыларының интерфейсі) және USER модулі (кол данбалы интерфейс құрылғылары). Бұл компоненттердің 1б-разрядты түрлері мына файлдарда болады: KRNL386.EXE, GDI.EXE и USER.EXE, ал 32-разрядты сәйкесінше KERNEL32.DLL, GDI32.DLL и USER32.DLL файлдарында. Windows ядросы (Windows Kernel). Операциялың жүйенің бұл бөлігі қосымшаларды орындау үшін қажетті төмен деңгейлі функцияларды қамтамасыз етеді. Мысалы, әрқашан, қосымшаға жады керек болған кезде ол Windows ядросына жүгінеді. Бұл компонент құрылғылармен өзара әрекеттеспейді, ол тек Windows операциялық жүйесінің өзімен жұмыс істейді.

Сызба құрылғысының интерфейсі (GDI module). Әрқашан қосымшаға экран бетіне шығару керек болған кезде ол сызба құрылғысының интерфейсімен (Graphical Device Interface — GDI) берілген қызметтерді қолданады. Бұл Windows компоненті шрифтермен, баспа құралдары мен Windows басқа сызба құралдарымен басңарады.

Қолданбалы интерфейс құралдары (User module). Windows дәл өз аты айтып тұрғандай, терезені білдіреді. Бұл операциялық жүйеге қосымшалардың ақпаратты көрсету үшін жасаған терезелердің барлығын бақылау үшін басқарушы бір мүше қажет. Әрқашан қосымша белгі не батырманы көрсеткен кезде ол USER компонентінің белгілі бір функциясының типін қолданады.

Windows 98 әлі де 16-разрядты қосымша ретінде қосылады, сондықтан бұл операциялық жүйе Plug and Play технологиясын қолдана алады. Plug and Play BIOS нақты режим сұрауларын және 16-разрядты саңталған режимді өңдеу үшін жеке бөлімдерден тұрады. Егер де Windows 98 32-разрядты режимде қосылатын болса, онда ол құрылғыларды орнату үшін Plug and Play BIOS жүгіне алмас еді. Құрылғыларды орнықтыру бойынша барлық жұмыс Windows қолданушының сызба интерфейсін (Graphical User Interface — GUI) қосқанға дейін біту керек.

16-разрядты режимдегі операциялар Windows қосқан соң бірден бітеді. Қолданылатын қабаты 32-разрядты қосымшалар болып табылады. 16-разрядты ядро қабаттың сұрауларын қабыл алғанда ол VWIN32.386 атты қосымшаны қосады. Бұл бағдарлама 32-разрядты динамикалық топтастырылған кітапханаларды (Dynamic Link Library — DLL) қосады, олар Windows бағдарламалық интерфейсін жасайды. Бұл тапсырманы бітірген соң VWIN32.386 өз алдына 32-разрядты ядроны шақыратын 16-разрядты ядроға басқаруды қайтарады. Осы уақыттан бастап Windows 32-разрядты режимде орындалады.

BIOS деңгейінде Plug and Play қабылдау

Plug and Play (PnP) компьютерді аппараттық жасақтаманы орнықтырудың ең қарапайым әдісін қамтамасыз етеді. РпР ешқандай жаңалық ашпайды. Windows 98 бір ғана шын мәнінде басқа түрлерден айрықша қылып тұратыны -Plug and Play қабылдайтын аппараттық жасақтаманың көрсететін мүмкіндіктері,

.

Өткенге жүгініп көрейік. Ең бірінші микроарналы архитектуралы компьютерде (MicroChannel architecture — MCA) PnP үшін операциялың жүйеден басңа қажеттінің барлығы болды. Солай EISA-ның көптеген машиналары жайлы да айтуға болады. Тапсырма операциялық жүйенің кейбір мүмкіндік- терін қосуда ғана болған жоқ. Мұны операциялық жүйенің әр элементтеріне қосу керек болды; мұндай мүмкіндіктер жөндеулер ретінде енгізілуі мүмкін емес. Сонымен қатар белгілі бір кіріс/шығыс порттарына немесе үзілулерге таласатын құрылғылар арасында пайда болатын қақтығысуларды шешетін процедуралар болу керек. BIOS жүйесі стандартты интерфейспен қамтамасыз ету керек; алдында стандарттан басңаның барлығы үсынылатын. РпР үш жүйелі компоненттердің өзара әрекеттесуінің шешімі болып табылады: аппараттың жасақтама, BIOS пен операциялық жүйе. Қосу мезетінде BIOS барлық жүйелі компоненттерді сұрайды, қатты диск пен дисплей адаптері қосылады. Қалғандардың барлығы операциялық жүйе қосылғанға дейін шетте ңала береді. Қосы- лу процесінде операциялың жүйе үзілулер және жүйенің әр компоненттері үшін кіріс/шығыс портының адрес- терін белгілеу бойынша жүмысты тоңтатады. Ол соны- мен ңатар BIOS-тан алдындағы белгілеулер тізімін сұрайды, сөйтіп операциялың жүйе белгілеулерді ңай- талап ңолданбайды.

EISA BIOS және MCA BIOS операциялық жүйемен жоғарыда айтылғандай әрекеттесуге арналмаған. Дәл осыдан РпР BIOS спецификациясы пайда болды. Бұл жүйе — Microsoft өнімі ғана емес, оны өңдіруде Compaq Computer Corporation, Phoenix Technologies Ltd. және Intel Corporation компаниялары қатысқан. PnP BIOS операциялың жүйемен әрекеттесуден басқа, EISA және MCA BIOS — сақтанған режим процедураларында жоқ маңызды жайттармен қамтамасыз етеді. BIOS нағыз спецификациялары сақталған режимде орындалатын 16-разрядты процедураларды ғана қамта- масыз етуді қажет етеді. Бұл Windows 98 32-разрядты емес, 16-разрядты режимде қосылуының себебі, өйткені нағыз режимдегі MS-DOS бөлек ңүрылымға белгіленген. Нағыз режимдегі Windows 98 жүретін MS-DOS AUTOEXEC.BAT және CONFIG.SYS файлдарын орындай- ды, біраң бүл жайт кешірек ңарастырылады. Саңтанған режим процедураларын BIOS-қа нағыз режимде жұмыс істеу үшін қажетті ақпаратты алдын ала жинамай ңол- дакуға болмайды. РпР жүйесі ұсынатын қосалқы құрылғылар:

Орнатылған құрылғылардың идентификациясы жайлы. Windows 98 автоматты түрде жүйеде Plug and Play барлың компоненттері анықталады. Бұл орнату мезетінде минимум ақпаратты ұсыну керек екенін, ал келесі қайта жүктеулерде мүлде еш нәрсені істеп керек жоқ екенін білдіреді. Осындай әдісті контраст құрылғыны орнату үшін ақпаратты қажет ететін Windows З.х операциялық жүйесі көрсетіледі.

  • Құрылғыға қажетті ресурстарды аныңтау. Компьютердегі әр құрылғы ресурстарды, яғни процессор циклдерін, кіріс/шығыс порттарын, DMA арналарын, жады мен үзілістерін ңажет етеді. BIOS пен Windows 98 ңосым- ша ңұрылғылардың өзара қатынасының көмегімен бұл қажеттіліктерді қандай да сырттын әсер етусіз қанағаттандырады.
  • Жүйелік орныңтырудың автоматты түрде толықтырылуы мен келіспеушіліктерді табу. Қосымша құрылғылар, BIOS және операциялың жүйелер арасындағы өзара ңатынас Windows 98 қолданушының ешқандай кірісуінсіз жүйелі орнықтыруды жасауға мүмкіндік береді. Мұндай арақатынас Windows 98-ге барлық қосымшаларды басңа порттарға және қүрылғылардың келіспеушілік .жағдайы туғаы кезде үзілістерді қайта жөндеуге мүмкіндік береді.

Драйверлердің жүктелуі мен жүктелуден шығуы

CONFIG.SYS және AUTOEXEC.BAT командалық процестер немесе Windows З.х жүктелгенге дейін жүгіиуі керек болғандықтан, драйверлер мен резидентті бағдарламалар (Terminate and Stay Resident — TSR) жайындағы келісімдер жолдарынан тұрады. Windows 98 CONGIF.SYS және AUTOEXEC.BAT файлдарын қолданбайтын РпР- сәйкесті жүйелерді ұстанады және құрылғылардың кез келген драйверлерін жүктеуге және шығаруға мүмкіндік береді.

D Жүйе орнықтыруларының өзгерістері жайындағы хабарландыру. Plug and Play техыологиясы жүйе орнықтыруларының автоматты түрде өзгеруге мүмкіндік береді, біраң бұл V/indows 98 ңолданушыға болған өзгерістерді білдіртпейді. Әрңашан жүйе орныңтырулары өзгерген жағдайда Windows 98 экран бетіне хабар терезесін шығарып жүйедегі өзгерістерді хабарлап отырады. Бұл қосымша ыңғайлықты жасауға мүмкіндік. Сонымен қатар Windows 98 әрқашан құрылғының қандай да бір бұзылу болған жағдайда қолдаыушыға білдіреді. Құрылғының бір бөлігі жұмыс істемей Түрған- да Windows 98 оның байланыстан тыс екенін айтады. Қолданушыға құрылғымен байланыстың жоңтығына таңралмас үшін Windows 98 өзгерістерді олар болысымен хабарлайды.

.

Windows реестрі

Microsoft компаниясы Windows 95 (сосын Windows 98) жасағаи кезде, ол Windows З.х. операциялың жүйесінде ңолданылған XNI-файлдарға қарағанда орнықтырудың ең ыңғайлы әдісін іздеді. Қолданушыларға басқа ба-гдар- ламалардың жүмыс директориясындағы әр түрлі INI- файлдарды айтпағанда жалпы Windows директориясы- на файлдарды жүктеу ңиынға соқты. Windows З.х қандай да бір қиындыңты жою үшін керекті файлды іздеу өте ңиын. INI-файлдар жабдыктаушыларын багдарлама- лың жасақтаманың орньіңтыруларының мүмкіндіктерін шектеуге жол берді. Пішімдеудің әр түрлі әдістерін қолданғандықтан ешкім де бұл жағдайда бір файлды екіншісінен ажырата алмады. Бұл қолданушының жұмысын ауырлатқаны белгілі.

Windows 98 дүрыс реестрсіз жүктеле алмайды. Реестр файлының кез келген бұзылуы Windows 98-дің жүктелуіне қарамастан көптеген қиындықтар туғызады, Тіпті, реестр Windows реестрі INI-файлдарға ңарағанда жай және жүйе жайлы аңпаратты орталың саңтағыш болса да ол өзімен-өзі қиындық тудырады. Егер реестрді мән беріп қарастырсақ, Windows жүйесі мен компьютердің аппараттық құралдарының өзара байланысыңың толық сипаттамасынан тұратынын көруге болады, Windows реестрі аппараттық және бағдарламалық жөндеулерден ғана тұрмайды, ол сонымен қатар компьютер жайлы кез келген ақпараттан тұрады. Windows жайлы көп нәрсені мына деректер базасында келтірілген ақпаратты қарастырып қана білуге болады.

ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.